Zdeněk Kuncl k situaci kolem Vimperských novin

Vyjádření Zdeňka Kuncla k situaci kolem Vimperských novin

 

noviny
Vážení spoluobčané,

jak asi dobře víte, podala Redakční rada VN k 31.5.2017 rezignaci. Rada města tuto rezignaci zatím oficiálně neprojednala. Vzhledem k tomu, že ve Vimperku kolují různé nepravdivé spekulace, chtěl bych se pokusit tyto spekulace vyvrátit. Mohli jsme si přečíst články od pana Jungvirta, Beránka a Kutila. U každého z těchto článků vnímám, že jde v podstatě o subjektivní pohled na danou věc, kdy každý hájí svůj postoj, svoji pravdu.

 

Protože se to ve mně už týden pere a pořád přemýšlím, zda jsem jako šéfredaktor VN neudělal chybu, rozhodl jsem se požádat o odborné právní a novinářské výklady této problematiky, která kolem posledního vydání VN vznikla. A aby mě někdo nenařkl, že jsem oslovil svého kamaráda atd., mám několik těchto výkladů od odborníků napříč republikou. Chtěl jsem si tyto odborné materiály v rámci loajality ponechat pro sebe a mít vnitřní klid, že jsme se jako redakční rada rozhodli správně. Situace se ale tak zbytečně vyhrotila, že musím reagovat na pana Beránka a pana Kutila, kteří dle svého pohledu danou situaci popsali. Chtěl bych svým pohledem i s pomocí odborníků popsat postup členů Rady města Vimperk pana Kutila a pana Dvořáka při zásahu do připravovaného vydání Vimperských novin a vydání pokynu k nezveřejnění inkriminovaného článku, který zmiňoval ve svém příspěvku zde na vimperk.eu pan Kutil.

 

V první řadě je nutné zmínit, že Vimperské noviny se řídí Zásadami pro vydání Zpravodaje města Vimperk „Vimperské noviny“ (dále „Zásady“), které vzešly v platnost usnesením rady 29.8.2016, kterými Rada města Vimperk, přenesla rozhodování o obsahu jednotlivého vydání na redakční radu Vimperských novin.

 

Pan Kutil ve svém článku píše, že s panem starostou upozornili na zasedání redakční rady, že vydáním zmíněného inkriminovaného článku dojde k porušení těchto Zásad a když se ode mě dozvěděli, že článek chce rada novin vydat, vydal pan starosta pokyn, aby tento článek vydán nebyl.

 

Tímto úkonem došlo panem Kutilem a panem Dvořákem k porušení schválených Zásad.

 

Konkrétně se to projevuje ve formulaci Zásad v čl. II. odst. 4 („Vydávání a tisk zpravodaje řídí Redakční rada VN“), čl. IV odst. 4 („Za vydávání a tisk zpravodaje je zodpovědná Redakční rada VN, tj. šéfredaktor, editor, grafik, korektor textů a další členové Redakční rady VN.“), odst. 5 („Redakční rada VN provádí v souvislosti s přípravou Vimperských novin činnost editorskou a redaktorskou.“). čl. VI odst. 1 („Redakční rada VN si vyhrazuje právo nezveřejnit příspěvky, které neodpovídají uvedeným zásadám.“), odst. 2 poslední odrážka („V případě hlasování o zveřejnění či nezveřejnění příspěvků (reklamy) je nutná shoda či nadpoloviční většina všech hlasů přítomných členů Redakční rady VN.“). čl. VIII. Odst. 2 poslední odrážka („Má právo odmítnout zveřejnění příspěvku odporujícímu schválené koncepci a zásadám.“).

 

Vedle přenesení pravomoci rozhodovat o obsahu vydání na Redakční radu však Zásady obsahují také ustanovení, které řeší „sporné případy“ (čl. VIII odst. 2 poslední odrážka: „Ve sporných případech rozhoduje vydavatel, který dle § 4 zákona č. 46/2000 Sb. – tiskový zákon, v platném znění odpovídá za obsah tisku.“). Zde Zásady stanoví, že v případě spornosti příspěvku se rozlišuje mezi redakční radou (na níž vydavatel přenesl výše uvedené kompetence) a samotným vydavatelem, který v takovém případě rozhodne autonomně. V tomto smyslu za vydavatele jedná rada (§ 102 odst. 3 zákona o obcích: „Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo.“) Jelikož Zásady nebyly přijaty usnesením zastupitelstva, nedošlo k vynětí uvedených pravomocí z působnosti rady.

 

Platné Zásady neumožňují starostovi a dalším členům rady, aby autoritativně zasáhli do připraveného vydání a vyřadili některé příspěvky, pouze s výjimkou „sporného případu“, kdy však rozhodnout musí rada jako celek.

 

Pokud by toto porušení Zásad (anebo jejich naplnění ve „sporném případě“) realizovala rada svým usnesením, pak by šlo spíše o změnu usnesení, více či méně přesně pojmenovanou jako revokace dřívějšího usnesení, jímž přijaly „Zásady“, anebo by šlo u „sporného případu“ o zcela řádný postup, který by byl slučitelný jak se Zásadami, tak se zákonem o obcích.

 

Pokud k porušení Zásad došlo jen některými členy rady a projevem jejich vůle jako představitelů města (jakýmsi neformálním pokynem), pak v určitém smyslu jde o skutečné porušení usnesení rady a určité překročení kompetence. Usnesení rady o Zásadách je pouze interním organizačním opatřením.

 

Určitý právní dopad dané situace si lze teoreticky představit tak, že by pracovníci, odpovědní za vydání, nerespektovali neformální pokyn členů rady či starosty, který se vymyká schváleným interním pravidlům, a předali noviny k vytištění a distribuci v původní připravené podobě. Pokud by jim například za to byla dána výpověď, pak by mohly mít výše uvedené souvislosti pouze dopad na případné řešení pracovně právního sporu – mohlo by se pak ukázat, že výpověď je neoprávněná, protože postupovali přesně podle platných interních pravidel.

 

Byl bych rád, aby se situace kolem VN uklidnila, proto jsem se rozhodl sepsat tento článek, který, na rozdíl od článků pana Jungvirta, Beránka a Kutila, se opírá o odborný výklad. Tento výklad ospravedlňuje jednání a rozhodnutí jednotlivých členů Redakční Rady VN, kteří se rozhodli podat rezignaci. V případě pokračování sporu se budu i nadále opírat o odborníky, protože se na danou věc nedívám z osobního ani politického hlediska.

 

Jsem člověk, který si dokáže přiznat, když udělá chybu a za tu chybu se omluvit. Mnohokrát už jsem se v životě omlouval. V tomto případě si nejsem vědom žádné chyby, za kterou bych se musel a měl omlouvat. Věřím, že v roce 2017 žijeme ve společnosti, kdy říci si svůj názor a vyjádřit nesouhlas, neznamená, že člověk není loajální, dělá chybu a nechce pracovat pro své rodné město.

 

Zdeněk Kuncl

odstupující šéfredaktor Vimperských novin

 

 

Pro lepší pochopení jsou Zásady ke stažení na webu města v sekci Vimperské noviny.

http://www.vimperk.cz/files/8689-zasady-pro-vydavani-zpravodaje-mesta-vimperk-vimperske-noviny-.pdf

 

 

{jcomments off}