Oživení ve Vimperku

Oživení ve Vimperku

 

V pondělí přijeli do Vimperka zástupci Oživení Martin Kameník (ředitel), Šárka Trunkatová (analytička), Marek Zelenka (právník) a Daniela Göttelová (bývalá místostarostka Černošic a spolupracovnice Oživení). Večer vedli v Kavárně ve Skále rozhovor na téma transparence veřejné správy, role jednotlivců v plánování, fungování a rozvoje města. Ukázalo se také, že propojení těchto mechanismů není možné bez dobrého plánu a jasné vize, kam má město směřovat. Pozval je spolek Vimpersko.

22563669 1611823525530507 811850568 o

 

     Debata předestřela, proč je pro město dobré a užitečné přijmout za své zásady transparentnosti, zveřejňovat všechny materiály důležité pro rozhodování rady i zastupitelstva a mít jasně definované rozvojové cíle města.

Když jsou jasně definované cíle a zveřejněné priority, lze snadno zjistit, jestli je radní a zastupitelé svými rozhodnutími naplňují.

 

     V souvislosti s tématem transparentnosti se rozvinula debata o střetu zájmů. V něm se, jednoduše řečeno, ocitá každá veřejná osoba, která je přítomna projednávání záležitosti, ze které by mohla mít osobní prospěch. Z debaty vyplynulo, že nejlepší je s těmito situacemi počítat a jednat podle etického kodexu, který volení zastupitelé a zastupitelky schválí a budou se ho během svých jednání držet. Cílem je, aby jejich jednání bylo pro veřejnost předvídatelné a aby oni sami věděli, jak se v určitých situacích zachovat. Navíc tak sami mohou dávat jasný signál, že chtějí, aby jejich jednání bylo transparentní a otevřené. Tím aktivně napomáhají vytváření důvěry veřejnosti v instituce jako je zastupitelstvo města a jeho rada. Etický kodex volených představitelů města by měl být přísnější než etický kodex úředníků městské správy a samosprávy.

 

     Zvláštním tématem byl také etický kodex úředníků. I on napomáhá k tomu, že úředníci si budou jisti, že ve správních řízeních jednají podle jasných zásad. Hlavní funkcí etického kodexu je chránit je ve chvílích, kdy by se mohli dostávat pod tlak ať už ze strany svých nadřízených nebo ze strany účastníků správních řízení. Může dojít i na situace, kdy se etický kodex stane nástrojem ochrany, který bude moci k ochraně úředníků státní správy používat tajemník úřadu. Tajemník i úředníci by měli za každých okolností zůstávat nestranní a profesionální. Stejně tak by neměli být vystavováni tlakům ze strany svých nadřízených, i když se hranice a jasné prokázání nátlaku přesně stanovují jen velmi těžko.

 

     Samostatným velkým tématem naší debaty byla transparence projednávání důležitých rozhodnutí jako jsou velké rozvojové projekty a rozpočet. Princip je jednoduchý: velké projekty je nutné plánovat a tvořit za přítomnosti veřejnosti. Ti, kteří se chtějí na procesu podílet nebo s ním nesouhlasí, dostanou prostor k vyjádření a možnost do plánování zasahovat. Tím se jednak snáze dosahuje kompromisu a druhým přínosem je, že si hlavně aktivní lidé mohou být jisti, že před nimi není nic skrýváno a nejsou z dění na městě vylučováni. I když je celý proces za účasti veřejnosti zdlouhavější, může mít trvalý výsledek, o kterém následně panuje široká shoda veřejnosti. (V této souvislosti se rozvinula další z debat mezi zástupci spolků Vimpersko a Vimperk žije! o podobě schvalování změny ÚP týkající se rozvoje areálu Vodník).

 

     Ohledně zveřejňování materiálů zazněla jednoduchá rada: Zveřejňovat všechno. Zveřejnění je nejlepší elektronické a v celém rozsahu (s vyloučením osobních a důvěrných údajů) včetně úplných materiálů k zasedání Rady města tak, aby byly dokumenty snadno a přehledně dostupné. Daniela Götelová zmínila judikát, podle kterého mohou být materiály do rady zveřejňovány, i když je samo zasedání neveřejné. Ze zasedání Rady města mohou být dokonce pořizovány zvukové záznamy. Důvod je opět jednoduchý: Představitelé města mohou jít principu transparentnosti naproti a dávat tak veřejnosti příležitost mít k nim i k instituci, kterou reprezentují, důvěru.

 

     Všechna tato témata jsou ale neoddělitelná od jedné zásadní věci: Město a jeho obyvatelé sdílí nebo vědí o směru, jakým se chtějí ubírat, kam chtějí město posunout. Plány, kam a jak město rozvíjet, se nemusejí týkat jen investičních projektů, ale i obecných zásad správy města jako je právě transparentnost, dostupnost rozhodujících informací, veřejná tvorba rozpočtu a přijaté etické kodexy volených i nevolených představitelů města. Právě za tímto účelem nastartovalo Oživení projekt www.spravnaradnice.cz. Ten shromažďuje příklady dokumentů, postupy i ukázky měst, kde se tyto zásady používají a osvědčily se.

 

     Závěr je jednoduchý. Web města Vimperk se může stát místem, kde je představen plán rozvoje města a jeho předpokládaný harmonogram. Stejně tak je na něm zveřejněn etický kodex voleného představitele i úředníka. Pravidelně se na něm zveřejňují podklady pro zasedání rady a zastupitelstva. Všichni, které to zajímá, ať už radní, zastupitelé nebo veřejnost se mohou k těmto materiálům snadno dostat a vracet. Rozhodnutí rady a zastupitelstva jsou přehledné a lze snadno zjistit, jak a v čem odpovídají plánu priorit, a jak jsou tyto priority financovány z rozpočtu města.

 

Vimpersko bude tyto postupy a jejich zavedení do vimperského veřejného prostoru prosazovat.

 

Milan Dutka a Věra Vávra  

 

{gallery}vimperk/2017/10_rijen/kavarna_ve_skale{/gallery}

 

{jcomments off}