Stanovisko města Vimperk k uveřejněnému článku

lukas sys “Záhadná ČERNÁ STAVBA na pozemku radního!

 

Dne 26.03.2018 byla schválena usnesením Rady města Vimperk č. 371 smlouva o nájmu mezi Městem Vimperk a manželi Jolanou a Zdeňkem Kutilovými.

 

Smlouva byla uzavřena dne 03.04.2018 s účinností od 15.04.2018. Předmětem nájmu je dočasné užívání celé parcely KN č. 1842/70 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1671 m². Účelem nájmu je využití předmětu nájmu jako dočasné odstavné plochy při provádění stavby rekonstrukce ulice Mírová. Nájemné je 100,00 Kč. Doba nájmu je od 15.04.2018 do 30.11.2018.

 

Dopisem ze dne 21.03.2018 požádal zhotovitel stavby „Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová – část 1.“ společnost STRABAG, a. s. (dále jen „zhotovitel“) o poskytnutí plochy na pozemku parc. č. 1822/9 a 1830/105 a dopisem ze dne 29.03.2018 o poskytnutí plochy na pozemku parc. č. 1842/70 pro zařízení staveniště.

 

Dne 04.04.2018 odsouhlasila Rada města Vimperk usnesením č. 396 poskytnutí pozemků parc. č. 1822/9 a 1830/105 zhotoviteli.

 

Dopisem ze dne 06.04.2018 oznámil OHB zhotoviteli souhlas Města Vimperk s poskytnutím pozemků parc. č. 1822/9 a 1830/105 a dále na základě článku 2.4 smlouvy o nájmu i souhlas s poskytnutím pozemku parc. č. 1842/70.

 

V současné době provádí zhotovitel přípravné práce pro zařízení staveniště, v rámci kterých provádí terénní úpravy na pozemku parc. č. 1842/70. Tyto terénní úpravy provádí na základě sdělení č.j.: MUVPK-VÚP 10364/18-LAI ze dne 21.03.2018, které vydal OVÚP MěÚ Vimperk.

 

Terénní úpravy spojené s přípravou zařízení staveniště budou hrazeny z rozpočtu díla z VRN určených na zařízení staveniště. Realizací terénních úprav nedojde k navýšení ceny díla.

 

Vzhledem k tomu, že Městu Vimperk nevzniknou žádné náklady spojené s provedením terénních úprav, bude na vlastníkovi pozemku, zda bude požadovat na Městu Vimperk, jako nájemci, uvedení pozemku parc. č. 1842/70 do původního stavu. V případě že ano, zhotovitel uvede na své náklady pozemek parc. č. 1842/70 do původního stavu.

 

Za vedení města

Lukáš Sýs – místostarosta

 

{jcomments off}