Vodník – Téma pro vimperské lidi

VODNÍK – TÉMA PRO LIDI, KTEŘÍ PRO TENTO AREAL NIKDY NIC NEUDĚLALI…

 

foto vodnikS velkým zájmem jsem si přečetl v článku pana starosty Pavla Dvořáka zmínku o projednání změny č.2 územního plánu , kde údajně opět zastupitelka Šárka Janásková a Věra Vávrová měli velké výhrady k novým stavbám na Vodníku, kde , jak pan starosta uvedl, je záměr vybudovat menší pensión s 10 pokoji (nikoliv hotelový komplex, jak bylo uvedeno…) a přistavět prosklenou část restaurace pro větśí akce (v mistě dnešního dřevěného přístavku). Je neuvěritelné, že některé lidi neomrzela tato už trapná diskuse o jejich zájmu o rozvoj Vodníku. Spíše je to jejich fyzický projev snahy neumožnit další rozvoj Vodníku.. Oproti tomu dnes tyto aktivisti vykřikují, jak chtějí podporovat nové projekty využití letního kina nebo arbureta, s kterými osobně také souhlasím, protože každý pozitivní rozvoj části Vimperka jsem osobně vždy podporoval. Proč tedy tak strašně těmto lidem vadí rozvoj Vodníku? Je snad dnešní dokončení první etapy rekonstrukce restaurace Vodník něco špatného, co veřejnost negativně vnímá a nějak to negativně ovlivnilo využítí areálu Vodník od lidí z Vimperka nebo návštěvníků našeho města?? Byla Věra Vávrová a Šárka Janáskové někdy teď na Vodníku v nově přestavené restauraci? Toto oni vidí jako něco negativního pro Vimperk??

 

     Teď je možná opět vhodné ve veřejném prostoru jasně řící, co vlastně teď chceme jako investoři další etapy rozvoje Vodníka změnit v územním plánu a bude z toho jasno, že náš požadavek na úpravu regulativu územního plánu na Vodníku není nic zásadního – vůbec zde nechceme změnit účel využití ploch (např. ze zemědělské půdy dělat pozemek pro bytovou výstavbu nebo občanskou vybavenost, což je předmětem ostatních námitek od občanů v rámci změny č.2 v územním plánu. Chceme pouze upravit v textu regulativu, že výska budovy bude z dnešních 11 m změněna na 13 m, přičemž po celém území Vimperka je dnes povolena výška 15 m.

 

     Chci předejít opětovným populistickým výkřikům samozvaných „spravných lidí“ pro Vimperk ohledně dalšího rozvoje Vodníku, proto si níže dovolím shrnout fakta:

 

1.   Společně s manželkou jsem vlastníkem pozemků ve spodní části Vodníku. V současné době realizujeme investiční zámér, který byl rozdélen do dvou etap – první etapa přestavby restaurace Vodník je dokončena, druhá etapa na rozšíření kapacity restaurace a přistavba pensiónu je projektově zpracována a její relizaci chceme udělat v období 2019-2020. Pro optimální řešení navrhované změny stavby II. etapy výstavby je potřeba změna výškových podmínek budov občanské vybavenosti pro využití území – změnit výškové podmínky pro využití území OV-Vodník na max. 3 nadzemní podlaží + podkroví, max. 13,0m. Jinak nepožadujeme žádné jiné změny – stávající využití dotčených ploch dle ÚP Vimperk (plochy občanského vybavení OV-Vodník) bude ponecháno beze změny ve stávajícím znění.

 

2.   Studie navrhované změny stavby byla konzultována se zpracovatelem územního plánu pro Vimperk s Ing. Daňkem, který po jejím shlédnutí vzjádřil souhlas s touto logickou úpravou textové části uzemního plánu. Mimochodem jeho názor byl, že v údolí u rybníku by mohla být i o 2 podlaží vyšší výstavba než je nyní navrhována v našem projektu (!). Toto je jen opět potvrzení , že i odborná veřejnost nemá s tímto rozvojem na Vodníku žádný problém, naopak…

 

3.   V této souvislosti dávám do pozornosti, že dle stávajícího platného regulativu jsou u ostatních ploch občanské vybavenosti v ÚP Vimperk povoleny výškové podmínky staveb 3 podlaží + podkroví a maximálně výška budovy 15 m. Domníváme se, že není důvod mít jiné podmínky v areálu Vodník než v jiné lokalitě na území Vimperku. Fakticky tímto požadujeme povolit výškové podmínky v lokalitě Vodník na úroveň, která stále bude o 2 m nižší než v jiné části Vimperku.

 

4.   Domníváme se, že realizace tohoto architektonického návrhu přístavby restaurace (z větší části prosklené směrem k vodní nádrži, střecha budovy bude zatravněná) a menší ubytovací kapacity – pensionu s 10 pokoji, na jejímž koncepci se podílela architekta s jinými dříve úspěšnými projekty, bude pozitivním impulsem do tohoto prostoru na Vodníku.

 

5.   Nyní důležité info pro „škodiče Vodníku“. Existovala zde i jiná možnost řešení, že by jsme dodrželi 2 patra a výšku 11 m (v souladu s dnešním regulativem v územním plánu pro Vodník), ale potom by půdorys penziónu musel být s větší plochou, což by nebyl problém s regulativem na splnění zastavěné plochy, ale zbytečně by byla stavba „široká“ v prostoru a architektonicky určitě horší řešení. Takže zde stavbu na našem soukromém pozemku postavíme v každém případě, jen jsme chtěli dosáhnout lepšího architektonického řešení, a proto teď jsme dali podnět pro úpravu územního plánu, kde žádáme pouze o změnu výšky o 2 m a povolení 3 pater u stavby, což je stále pod stávajícím výškovým regulativem na zbývajícím území ve Vimperku.

 

     Možná jedna důležitá poznámka v celé této diskusi je, že naše podnikatelské aktivity ve spodní části Vodníku děláme s manželkou na svém soukromém pozemku a investujeme své vlastní soukromé peníze… I stávající podmínky úyemního plánu nám umožnují zrealizovat druhou etapu investice na Vodníku, kterou jsem popsal ve výše textu. Jen po diskusi s architektem je provést stavbu tak, že bude architektonicky zapadat do této lokality a ktomu chci pouze a jen minimální podporu ze strany města a to udélat drobnou změnu v územním plánu, která nemá v žádném případě charakter změn, které dnes požadují jiní občané na jiným místech ve Vimperku…

 

     Musel jsem takto reagovat, protože mně rozvoj Vimperka není lhostejný a v minulosti jsem snad i prokázal, že v rámci svých možnosti se snažím investovat do našeho města, ale i podporovat pozitivní aktivity ve veřejném prostoru. Tento negativní populismus některých lidí ve Vimperku, kteří se snaží vytvořit zdání, že snad „někdo zase dělá něco negativního“, mně unavuje a určitě to není správna cesta pro Vimperk. Za měsíc dokončíme za své vlastní finance ve spodní části Vodníku nové parkoviště – zde také měli s realizaci této investice velké problemy Věra Vávrová, Šárka Janásková a další lidi kolem sdružení Vimpersko, resp. dnešní volební strana Město lidem Vimperk…

 

     Věřím, že do dvou let Vás budeme moci přivítat v krásném prostředí spodní části Vodníka s infrastruktoru a bude to nadále vyhledávané místo pro vimperskou věrejnost. Těším se na spolupráci se Ski klubem a městem Vimperk, s kterými jsme společně nastartovali Vodník, bohužel nastartovali i některé aktivisty ve Vimperku…

 

Ing. Martin Paštika  

 

{jcomments off}