Další supermarket v Sušici? Jste pro?

Problematika výstavby nového obchodního centra v Sušici je v současné době živě diskutovaná. Na  zastupitelstvu města uvedla místostrostaka Ing. Věra Marešová, že pro  medializaci připravuje ve spolupráci se Sušickými novinami  podrobný materiál.  Jeho autorizované znění, po dohodě s redakcí SN, doplněné o aktuální anketu, vám přinášíme i na našem zpravodajském serveru.

Článek o stavbě nového hypermarketu v Sušici, který nedávno zveřejnil internetový server idnes,cz, vyvolal nevoli nejen u občanů, ale i u citovaných osob. Podle místostarostky Sušice Ing. Věry Marešové byly informace v něm zkreslené a neautorizované: „Na základě telefonických rozhovorů vyšel článek, ve kterém kromě zjevných nepravd nám byla podsunuta vyjádření sestavená ze zkratek a výňatků vět, naprosto zkreslující naše názory,“ vyjádřila se.

 

Jaká je tedy opravdu situace ohledně záměru výstavby dalšího obchodního centra v Sušici?

 

Záměr a lokalita

Na město Sušice se obrátil potenciální investor s tím, že by chtěl vědět, zda jeho investiční záměr výstavby Centra obchodu a služeb v prostoru bývalého areálu Sola není v rozporu s územním plánem města. Jedná se o prostor bývalé sirkárny a přilehlé správní budovy, vymezený zhruba trojúhelníkovým prostorem od kruhového objezdu k Solodooru, na druhé straně při Hrádecké ulici od kruhového objezdu až po bývalou elektrárnu (včetně).

První představení záměru výstavby vedení města proběhlo letos na jaře s tím, že investor vejde v jednání s vlastníky pozemku a o dalším vývoji situace bude dále informovat.

 

situace

 

 

Dotčené nemovitosti včetně uvedeného pozemku jsou v současné době ve vlastnictví dvou firem – Solo Matches & Flames a. s. Sušice a European Property Group, a. s. Brno. Investorem výstavby by byla společnost SUŠICE , s. r. o. Kuřim.

 

Investiční záměr předpokládá demolici po léta nevyužívaných a značně zchátralých objektů včetně již částečně ubourané elektrárny a následně vybudování nového obchodního centra, které by plynule navázalo na obchodní zónu – sousedící Billu. V areálu by vznikly obchody s potravinářským i nepotravinářským sortimentem.

V první etapě by šlo o vybudování obchodů s potravinářským zbožím a parkoviště, ve druhé etapě pak dokončení obchodů s nepotravinářským zbožím. Zároveň s rostoucí podobou projektu probíhala i jednání investora s potenciálními zájemci o pronájem prodejních ploch.

 

„Tehdy právě byl konzultován soulad tohoto záměru s naším územním plánem. V prvním schváleném územním plánu v roce 1999 byla schválena regulační opatření (omezení prodejních ploch), podle kterých se řídily stavby např. prodejen Plus, Lidl. Když se vypracovávala druhá změna v roce 2008, byla na podnět vlastníků areálu bývalého Sola jakákoliv omezení z územního plánu regulérně vyjmuta a tato změna schválena. V podstatě tedy už čtyři roky je tato lokalita hodně, řekněme „uvolněná“, neexistují žádná omezení, teoreticky je možné tam umístit jak výrobu, tak služby nebo obchod,“ upřesňuje Ing. Marešová.

 

Z toho plyne, že pokud vznesl investor dotaz o souladu s ÚP letos na jaře, v době, kdy stále platí územní plán z roku 2008, neexistovala žádná omezující podmínka, kterou by město mohlo využít k zabránění uskutečnění záměru. Jedinou podmínkou pro realizaci investičního záměru bylo to, že musí být doložena územní studie pro zamýšlenou investici. Studii může vytvořit město nebo investor. V případě že městu nepatří pozemek a ani investiční záměr, není důvod, aby studii zpracovávalo. Územní studii tedy provádí SUŠICE, s. r. o. Kuřim.

 

„V současné době je to ve fázi, kdy investor studii předložil a je projednávána na odboru výstavby a územního plánování. Vzhledem k tomu, že studie ještě neobsahuje všechny náležitosti, byla vrácena k dopracování. Zejména se jedná o předběžné vyjádření dopravního inspektorátu ohledně řešení dopravní situace v místě napojení parkoviště na ulici Hrádecká a zásobování na ul. Nádražní v místech, kde je křižovatka k Penny marketu,“ vysvětluje místostarostka současný stav.

 

Město Sušice nemá v uvedených místech žádný větší, nebo strategicky umístěný pozemek, jímž by mohlo investiční záměr ovlivnit nebo mu zabránit. Jaká je tedy možnost města ovlivnit nakládání s majetkem který není v jeho vlastnictví? Má místní samospráva vůbec nějaký účinný nástroj pro tento účel? Šance tu je – opět zavést do územního plánu regulace nebo vymezit jiné funkční využití ploch. Právě teď k tomu mají zastupitelé výbornou příležitost, protože se připravuje návrh zadání nového územního plánu.

 

Svůj negativní postoj a striktně zamítavou reakci k výstavbě dalšího obchodního centra předložili občané, kteří argumentují tím, že každý další nový super a hypermarket ve městě zlikviduje malé a střední obchodníky, osobně starostovi města a vyjádřili ji i na zasedání zastupitelstva města. Právě seznámení zastupitelů s návrhem zadání nového územního plánu, zpracovávaného pro celé správní území města, bylo jedním z hlavním bodů jednání ve středu 24. října.

 

Na jednání zastupitelstva města byli pozváni také zpracovatelé (zástupci zhotovitele) nového územního plánu ze společnosti AF-CITYPLAN, spol. s. r. o. Praha, aby zastupitele i veřejnost seznámili s průběhem přípravy návrhu.

Dokument „Územní plán Sušice – návrh zadání“ je pro veřejnost vyvěšen na úřední desce MÚ po dobu 30 dnů – v této době je možné podávat ještě další podněty na změny, do jednání zastupitelstva jich město evidovalo zhruba stovku. Návrh zadání ÚP zároveň dostaly k vyjádření všechny dotčené orgány státní správy. Konečná verze Zadání územního plánu Sušice bude předložena zastupitelstvu ke schválení ještě letos v prosinci. Návrh územního plánu by měla pak firma vypracovat do 30. června 2013. Veškeré podněty, evidované do doby schválení zadání, budou v průběhu přípravy návrhu územního plánu posuzovány a následně, ty které budou vyhodnoceny jako přípustné, budou do ÚP zapracovány.

 

Ing. arch. Ladislav Komrska, zástupce zpracovatele, podrobně vysvětlil postup zpracování zadání a nastínil o jaké střednědobé strategii zpracovatel ÚP uvažuje na základě zjištěných dat – územní plán zpracovat pro období 12-16 let, předpokládaný nárůst počtu obyvatel o 2-2,5 tisíce obyvatel, priorita – rodinné bydlení, jeho možnosti, aspekty. Upozornil na to, že záměr vyjádřený v územním plánu by měl být v souladu nejen s dopravní situací, ale měl by brát v úvahu, zda věci, které jsou v něm zakomponovány jsou vratné či nikoliv. Je třeba nastavit podmínky tak, aby město mohlo fungovat na současných parametrech a přitom plánovat rozvoj.

Ohledně plánu na další obří obchodní centrum uvedl, že podle jeho názoru už Sušice, coby „regionální centrum“, svůj úkol splnila – obchodů je zde dostatek a nyní by se měla soustředit na ochranu rekreačního potenciálu, historicky a architektonicky zajímavé hodnoty , které už existují a to, v čem se chce rozvíjet. Regulace územního plánu ve smyslu zanesení opatření např. týkající se velikosti prodejní plochy podle něj může mít za následek, že se majitel ohradí a bude chtít kompenzaci. Město má podle architekta Komrsky několik možností, jak účelně ochránit své zájmy – využít možnosti zavedení opatření obecní povahy – stavební uzávěry, etapizací ÚP, případně rozčlenění území. Může také majitelům pozemků a nemovitostí nabídnout vlastní zajímavý záměr, jiné např. dopravní řešení – nadále s územím pracovat. Jedinečnou devizou Sušice je podle zpracovatelů ÚP také „živé náměstí“ – živé právě malými obchody a obchůdky, v nichž nejen místní, ale především návštěvníci rádi nakupují. „Podívejte se, jak dopadla náměstí v mnohem větších městech, když byla postavena obří obchodní centra. Ta náměstí jsou dnes mrtvá, ale sušické náměstí každý den ožívá čilým ruchem, v tom je jeho velká atraktivita,“ řekl doslova.

 

Co je tedy možné udělat pro zastavení záměru výstavby dalšího obchodního centra v Sušici?

„Nejprve se zastupitelé musí dohodnout na tom, že v návrhu zadání bude zpracovateli uloženo zabývat se v návrhu územního plánu novým řešením dotčeného území. Ve chvíli, kdy toto zastupitelstvo schválí, je možné na dotčené území uložit stavební uzávěru. Je nutné si ale uvědomit, že vlastníkům dotčených pozemků zákon dává rovněž právo na hájení svých zájmů. Možné důsledky rozhodnutí zastupitelstva je nejprve nutné posoudit z právního hlediska a před hlasováním projednat.“ upřesnila Ing. Marešová

 

Svůj zamítavý postoj ke stavbě dalšího obchodního centra vyjádřila otevřeně zhruba polovina zastupitelů.

Zdálo by se tedy, že vše hovoří spíše pro zastavení investičního záměru. Ovšem podobně jako jsou dvě strany jedné mince, objevují se i zde názory z druhé strany – ne snad přímo zastánců všech možných typů marketů, ale z okamžitého pohledu:

Co se stane s objekty a areálem, když na něm po příštích zhruba 15 let nebude probíhat žádná stavební činnost? Budeme se koukat na chátrající torza, s nimiž město nemůže nic dělat, nebo už za několik let spadnou sama? Investor ve svém záměru vyčíslil počet vytvořených pracovních míst pro Sušici na 200. Ani to není zanedbatelné číslo vzhledem k nedostatku práce v místě.

 

V této chvíli dostává smysl titulek – budou markety nutným zlem? Budou je města tolerovat, protože sama nemají a mnohdy ani nemohou nevyužívaná území regenerovat, zvelebovat, spravovat, ovlivňovat? Jak velká (a nakolik trvalá?!) protihodnota to bude na miskách vah proti případné likvidaci místních malých a středních podnikatelů, ať už z oblasti výroby, obchodu nebo služeb, kteří v Sušici trvale žijí, pracují?

nahled

Jak už bylo řečeno – zastupitelé učiní první zásadní krok v prosinci – schválí zadání návrhu územního plánu, který bude obsahovat řešení předmětného území. Doufejme tedy, že se pro něj podaří najít takové využití, kterého bychom v budoucnu nelitovali a nezakládalo žádná omezení v rozvoji města. (tm, as)

 

——————————————————-

 

Vyjádřete svůj názor v ANKETĚ:

 

{acepolls 6}