Zastupitelé budou v pondělí volit nástupce Luboše Drenčeniho

V pondělí 19.listopadu se v sále MěKS uskuteční jednadvacáté zasedání vimperského zastupitelstva.

 

 

P r o g r a m:

1.Zahájení, volba volební a návrhové komise

 

2.Kontrola usnesení

 

3.Volba a jmenování nového člena Rady města Vimperk

 

4.Majetkoprávní záležitosti
a)Prodej pozemku KN č. 2522/83 v areálu U Sloupů
b)Mimosoudní vyrovnání se společností Palestra s. r. o.
c)Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k pozemku KN č. 2522/74 v k. ú. Vimperk areál U Sloupů
d)Směna pozemků v dolních kasárnách ve městě se společností TVI – CZ s. r. o.
e)Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na stavbu ZTI pod Hrabicemi naproti areálu Vodník
f)Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách
g)Žádost o prominutí sankce

 

5.Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk

 

6.Návrh Obecně závazné vyhlášky města Vimperk, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

7.Finanční příspěvek města Vimperk na zajišťování pečovatelské služby na rok 2012

 

8.Návrh smlouvy o spolupráci financování sportovního areálu Vodník

 

9.Bezpečnostní opatření ve městě

 

10.Předložení Monitorovací zprávy za rok 2012

 

11.Různé

 

12.Diskuse

 

13.Závěr

 

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města