Vítězí na poli vědy i kultury

Primátor ocenil špičkové odborníky

 

oceneni

 

Prof. Ing. Josef Psutka, CSC., uznávaný vědec v oboru umělé inteligence a autor technologie, které umožňuje neslyšícím sledovat titulky u živých pořadů televize, převzal v sobotu Cenu města Plzně za svou práci z rukou primátora Martina Baxy. Prof. Psutka je uznávaným odborníkem na poli umělé inteligence, zejména však v oblasti analýzy, syntézy a rozpoznávání mluvené řeči počítačem. Z těchto oblastí pramení i jeho publikační a aplikační aktivity. Prof. Psutka je autorem či spoluautorem tří monografií věnovaných problematice komunikace s počítačem mluvenou řečí. Stal se odpovědným řešitelem a spoluřešitelem projektů na téma automatického zpracování výpovědí svědků holocaustu, dále projektu financovanému Evropskou unií na téma využití automatického rozpoznávání mluvené řeči a počítačové syntézy řeči při komunikaci zejména starších lidí s počítačem a mnoha dalších obdobně zaměřených projektů. Výsledky své práce prezentuje na významných mezinárodních konferencích po celém světě a v odborných časopisech.

 

Dalším ze čtyřech oceněných byl Prof. Ing. Jindřich Musil, DrSc., který od r. 1993 působí na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, je vynikajícím odborníkem světové úrovně v oblasti fyziky plazmatu, fyziky a inženýrství povrchů, fyziky tenkých vrstev a plazmových technologií pro vytváření tenkovrstvých materiálů a modifikaci povrchů materiálů. Je autorem a spoluautorem 5 monografií a více než 200 vědeckých prací publikovaných v prestižních mezinárodních časopisech. Celkový počet jejich citací evidovaných v nejuznávanější mezinárodní databázi je větší než 3500. Profesor J. Musil je autorem a spoluautorem 42 patentů. Měl více než 80 vyžádaných přednášek na důležitých mezinárodních konferencích v Evropě, USA, Japonsku, Jižní Koreji, Singapuru a v Číně.

 

Mgr. Václav Malina, ředitel Galerie města Plzně, spojil celý svůj život s výtvarným uměním a s Plzní, a to hned v několika rolích, které se navzájem ovlivňují a prolínají. Za prvé jako mnohaletý výtvarný pedagog, za druhé jako vynikající malíř, jako regionální publicista a naposledy jako organizátor a autor mnoha výstav, vydavatel. , když se stal ředitelem Galerie města Plzně. Vybudoval z ní široce respektovanou instituci, jejíž renomé je založeno na desítkách výjimečných projektů, které zde za ta léta proběhly.

Václava Malinu dnes můžeme směle řadit po bok oněch nejvýznamnějších plzeňských malířů, k nimž dnes připojujeme adjektivum legendární, jako jsou Vladimír V. Modrý, Jiří Kovařík nebo Jiří Patera. Také on převzal z rukou primátora plaketu.

 

Čtveřici oceněných doplnil PhDr. František Frýda. Osobnost, která se významně zasloužila o poznání starších dějin Plzně, zejména v období vrcholného středověku a renesance. Speciálním tématem, na něž se soustředil v souvislosti s četnými nálezy ze systematického archeologického průzkumu plzeňského podzemí a středověkých studní, který pod jeho vedením probíhal v sedmdesátých a osmdesátých letech, je středověké sklo. V této oblasti patří František Frýda k předním odborníkům, jeho vědecké studie, týkající se zejména stanovení typologie českého středověkého skla, jsou oprávněně uznávány na mezinárodní úrovni. Je tajemníkem odborné skupiny pro dějiny skla České sklářské společnosti při Akademii věd ČR, působí rovněž jako externí vyučující na katedře archeologie Filozofické fakulty ZČU v Plzni. Díky snaze a odborným znalostem Františka Frýdy má široká veřejnost možnost se bezprostředně a podrobně seznámit s unikátními historickými soubory.

„Jsem rád, že město Plzeň má možnost oceňovat ty, kteří vynikli ve své práci, kteří svá povolání cítí spíše jako poslání, kteří svým umem, nápady, poctivostí, znalostmi a mnohdy i trpělivostí obohacují nejen sami sebe a svou práci, ale i nás všechny,“ uvedl mj. ve svém proslovu primátor Martin Baxa.

(pan, zdroj plzen.eu)