40. obětí na silnici byl cyklista

Již 40. oběť smrtelných dopravních nehod na jihu Čech v tomto roce zapsali policisté do smutné statistiky ztracených životů.

Smertelná nehoda se stala v sobotu kolem jedné hodiny odpolednena silnici III. třídy č. 14128 ve směru z Prachatic na Vitějovice. Na křižovatce nedaleko obce Žernovice ho srazil řidič (40 let) vozidla značky Fiat, který jel od obce Dubovice a přejížděl zmíněnou hlavní komunikace směrem na obec Žernovice. Řidič automobilu nerespektoval svislé dopravní značení a nedal cyklistovi přednost v jízdě. Vjel do křižovatky a došlo ke střetu. Cyklista najel do pravého zadního boku vozidla. Cyklista na místě nehody zemřel. Prachatičtí dopravní policisté provedli řidiči dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Při nehodě vznikla navíc škoda na vozidle a kole ve výši 35 000 korun. Komunikace byla uzavřena až do 17:00 hodin. Případ si převzali prachatičtí kriminalisté, kteří řidiče vozidla podezřívají z trestného činu usmrcení z nedbalosti.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

V souvislosti se zvýšeným letním provozem policisté apelují nejen na obezřetnost, opatrnost a toleranci na silnicích, ale zároveň také připomínají, jaké sankce mohou řidiči při porušení dopravních předpisů “obdržet”.

 

Plk. Ing. Lubomír Veselý, vedoucí odboru služby dopravní policie:
 

Sankce v dopravě a započítávání bodů

 

Jak je to v dopravě s přestupky, trestnými činy a bodovým systémem? 

 

Provoz na pozemních komunikacích je natolik specifická záležitost, že ji nelze ponechat svévolnému chování. Proto je již od 19. století legislativně upravena a postupně modifikován a přizpůsobován současným podmínkám. V České republice se jedná zejména o zákon č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Na porušení zákona pamatoval i zákonodárci a jednotlivé sankce jsou uvedeny v § 125c. Nutno podotknout, že existují i další zákony, které upravují provoz na pozemních komunikacích, trestní zákoník nevyjímaje.
 
 
V dopravě se můžete dopustit přestupku, ale i trestného činu. Přestupky lze vyřídit uložením pokuty v blokovém řízení přímo na místě, popřípadě vydáním rozhodnutí ve správním řízení. Trestné činy v dopravě se projednávají před soudem.
 
 
Škála přestupků je opravdu velice široká a policista je oprávněn podle zákona uložit blokovou pokutu zpravidla do výše 2.500,-Kč. Na tuto pokutu se vypíše tzv. pokutový blok, na kterém jsou uvedeny nacionále přestupce, je zde popsán přestupkový děj včetně paragrafového znění a dále je nedílnou součástí i razítko se státním znakem a podpisy policisty a přestupce. Pokud se za porušení ukládá i zákaz řízení motorových vozidel, nelze za takovýto delikt uložit blokovou pokutu. V minulosti byla některá porušení sankcionována pevně zákonem stanovenou pokutou, po novele zákona došlo k uvolnění spodní hranice a definována byla pouze hranice horní. Policista tedy může přihlédnout k pohnutkám pachatele, jeho chování, sociálním poměrům apod.
 
 
V případě, že není přestupek vyřešen uložením blokové pokuty, je projednáván následně příslušným správním orgánem (magistrátem města apod.) Ve správním řízení lze uložit pokutu až do výše 50.000,-Kč a vyslovit zákaz řízení motorových vozidel až na 2 roky. Zpravidla se jedná o přestupky na úseku alkoholismu a návykových látek. Nižší sankce od 5.000 do 10.000,-Kč jsou například za překročení povolené rychlosti v obci o 40 km/hod. a mimo obec o 50 km/hod., předjíždění v místě kde je to zakázáno nebo jízdu v protisměru na dálnici. Za nedání přednosti, vjetí na železniční přejezd v době, kdy je to zakázáno nebo porušení omezení jízdy některých vozidel (nákladní automobily o víkendech) hrozí pokuta ve výši 2.500-5.000,-Kč. Drobnější přestupky jsou zpravidla „oceněny“ pokutou v rozmezí od 1 500 do 2 500 Kč.
 
 
Samostatnou kapitolou je tzv. bodový systém. Mezi veřejností je tento nesprávně nazýván trestné body. Je třeba uvést, že bodový systém byl implementován do právního pořádku České republiky jako preventivní opatření, nikoli jako sankce (byť v konečném důsledku může být na tento systém tak nahlíženo, neboť dojde k zásahu do veřejného subjektivního práva). Jeho účelem je „umravnit“ řidiče, zejména ty, kteří se dostávají do bodové nouze. Zákon o provozu na pozemních komunikacích vyjmenovává některá porušení, za která se započítávají body. Při dosažení 12 bodů dochází k řízení před správním orgánem, jehož důsledkem je odebrání řidičského oprávnění na dobu jednoho roku. Tuto délku nelze nijak zkrátit, navíc po jejím vykonání přichází na řadu odborné přezkoušení, včetně psychologického vyšetření. Výčet porušení a jeho ocenění body je přílohou zák. č. 361/2000S. o provozu na pozemních komunikacích.
 
 
Každý řidič začal dne 1. července 2006 s nulovým kontem a body se postupně přičítají (další nesprávný mýtus, neboť mnoho lidí hovoří o „strhávání“ bodů). Zákonodárce při zavádění tohoto bodového systému myslel i na ty, kteří si z přidělených bodů berou ponaučení a svoji jízdu zklidnili. Totiž, pokud po dobu 12 měsíců od posledního spáchaného přestupku jezdíte spořádaně, jsou z Vašeho konta automaticky odečteny 4 body (POZOR-nelze odečítat do mínusu) a tím si své bodové konto „vyčistit“.
 
 
Je zde třeba upozornit na skutečnost, že součástí spisu, který je zasílán správnímu orgánu nebo soudci je i výpis z karty řidiče včetně bodového ohodnocení a není snad ani nutno připomínat, že na osobu, která jezdí slušně a jednou pochybila, je nahlíženo jinak, než na toho, který má své konto popsáno záznamy od shora až dolů.