Prověřte si svého kominíka

kominik

O problémech takzvaných „falešných kominíků“

se již hovoří řadu let. K tomu, aby lidé „nenaletěli“ někomu, kdo k revizi spalinových cest vůbec nemá oprávnění, by měla přispět nová databáze revizních techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách právě spustilo MV – generální ředitelství HZS ČR. Na internetové adrese http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/ si nyní může každý ověřit, zda technik, kterého si pozval, má ke své činnosti osvědčení.

 

 

Dnem nabytí účinnosti zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která mimo jiné upravuje oblast spalinových cest. Tak je tato problematika již pevně ukotvena v zákoně.

 

Pokud se lidé o svůj komín nestarají, hrozí jim nemalé pokuty „Provozovatelům spalinové cesty, která vykazuje hrubé nedostatky, může být uložena pokuta do 10 000 Kč (u fyzických osob) a do 100 000 Kč (u právnických osob nebo podnikajících fyzických osob).“ Vysvětluje plk. Ing. Květoslava Skalská, ředitelka odboru prevence.

 

 

K novinkám patří také povinnost oprávněné osoby (tedy revizního technika) vypracovat písemnou zprávu o provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty. V případě zjištění vážných nedostatků, musí oprávněná osoba oznámit tuto skutečnost písemně na příslušném stavebním úřadě nebo u orgánu státního požárního dozoru dle typu zjištěného nedostatku. Pokud si nebude své zákonné povinnosti plnit, může mu být uložena pokuta hasičským záchranným sborem kraje až do výše 50 000 Kč.

 

 

Vznik tohoto seznamu je pro nás velice vítanou novinkou. Často jej totiž v praxi využíváme.“ říká Bc. Soňa Matušková ze Stavebního úřadu v Tišnově. Podobně pozitivní ohlasy na databázi jsou i z jiných stavebních úřadů.

 

Jak přesně bude vše fungovat a proč k tomuto kroku Hasičský záchranný sbor ČR přistoupil, vysvětluje v rozhovoru kpt. Ing. David Schön, vyšetřovatel požárů a odborník na problematiku spalinových cest z generálního ředitelství HZS ČR.

 

 

Můžete prosím vysvětlit, proč jste přistoupili k vytvoření databáze, když jmenný seznam revizních techniků již zveřejněný je?

Jelikož jsou lidé vynalézaví, setkali se naši zástupci na krajích se „zneužitím“ seznamu revizních techniků. Dotyčný si totiž opsal jak jméno, tak i číslo osvědčení a pod tímto pak vystupoval. Z toho důvodu jsme museli vyřešit změnu podoby vyhledávání revizních techniků. Nově to vypadá tak, že si do vyhledávacího políčka jen zadáte jméno, příjmení anebo číslo osvědčení dané osoby a následně Vám systém sdělí, zda je tato osoba revizním technikem.

 

 

Je to tedy tak, že pouze ti v databázi uvedení kominíci – revizní technici, jsou oprávnění vystavovat revizní zprávu spalinové cesty v souladu se zákonem o požární  ochraně na území ČR?

Ano. Tento seznam revizních techniků na našich stránkách je jediným úplným seznamem dostupným veřejnosti a obsahuje všechny osoby, které jsou dle zákona o požární ochraně oprávnění k provádění revizí spalinové cesty a následnému vydávání zprávy o revizi spalinové cesty.

 

 

Smím se zeptat, proč nebyl tento seznam uveřejněn již dříve?

Možnost vytvoření takového seznamu přišla až po té, co se stalo ministerstvo vnitra autorizujícím orgánem pro autorizované osoby pro profesní kvalifikace v oboru kominictví. Máme tedy teď přehled o každém uchazeči, který získá konkrétně PK 36-024- Kominík – revizní technik spalinových cest.

 

 

Je tento seznam úplný? Nemůže se stát, že někdo složí zkoušku bez toho, aby byl v seznamu uveden?

V případě, že uchazeč složí zkoušku, je mu vydáno osvědčení. Stejnopis tohoto osvědčení je pak doručen přímo k nám na oddělení zjišťování příčin vzniku požáru na odboru prevence na Ministerstvu vnitra – generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru. Lhůta mezi vykonáním zkoušky a následným uvedením na internetu je tedy závislá pouze na době doručení vydaných osvědčení (ze zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání je to 1 měsíc). Proto je zde i uvedeno datum poslední aktualizace. V případě, že by došlo k vydání revizní zprávy dříve, než dojde k zavedení do seznamu, je možné mne kontaktovat s ověřením této zkušenosti.

 

 

Je nějaký rozdíl mezi běžným kominíkem, který mi pouze komín vyčistí a revizním technikem, který provede revizi, a vyplývají mu povinnosti ze zákona, jako například vypracovat revizní zprávu?

Ano, máte pravdu, rozdíl zde je. K vykonávání kontroly a čištění spalinové cesty postačuje živnostenské oprávnění v oboru kominictví. Pro provádění revizí je potřeba jisté formy „nástavby“. Osoba, která tuto nástavbu má je pak kominíkem – revizním technikem. Ti jsou pak uvedeni v naší databázi.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová, tisková mluvčí MV GŘ HZS ČR

 

{jcomments off}