Prohlášení koalice

Společné prohlášení koalice k událostem na Zastupitelstvu města Vimperk

 

 

 Na zasedání zastupitelstva byl na návrh opozice odvolán z funkce místostarosta ing. Jiří Cais. Návrh na odvolání byl předložen při opakovaném projednávání bodu rozpočtová opatření.

 

V tomto bodu již podruhé opozice účelově neschválila převod prostředků nedočerpaných v roce 2016 do rozpočtu na letošní rok. Jedná se o účetní administrativní záležitost, která v minulosti za předchozích starostů probíhala bez jakýchkoliv problémů. Tyto převody prostředků byly zastupitelstvem schváleny v průběhu roku 2016 formou dílčích rozpočtových opatření. Převod je nutný pro realizaci započatých akcí, jež jsou plánovány dokončit v roce 2017. Jsou to například: okružní křižovatka Lidl – Penny, chodník v ulici Pivovarská, kanalizace na zámku, rekonstrukce ulice Čelakovského a Mírová – rozšíření možnosti parkování nad ZŠ Smetanova, rekonstrukce ZŠ TGM v parku a v ulici 1. máje, semafory na přechodu pro chodce v ulici Pražská, parkoviště u zimního stadionu, parkoviště nad letním kinem, zřízení autobusové zastávky v ulici Luční, ukončení zkušebního provozu úpravny vody v Brlohu, posílení vodního zdroje pro Křesánov, povinnost zpracování povodňového plánu ČOV, hřiště na Lipce, odvodnění letního sportovního areálu, rekonstrukce šaten zimního stadionu pro děti, výtah ve zdravotním středisku v ulici nad Stadionem, veřejné osvětlení v Hrabicích a na Sklářích, výměníková stanice v TKB, rekonstrukce kotelny v ZŠ TGM Pražská, teplovodní přípojka do tělocvičny gymnázia v Mírové ulici, tepelné hospodářství pro ZŠ Smetanova a zdravotní středisko Nad Stadionem, ZTV Hrabice za účelem přípravy prodeje dalších pozemků pro výstavbu, odvodnění hasičské zbrojnice ve Výškovicích, učebna odboru dopravy v TKB, rozšíření povodňového plánu a varovného systému.

 

Výše uvedené akce jsou buď ve stádiu realizace, či přípravy projektových prací. Bez uvolnění finančních prostředků se práce zastaví a městu hrozí sankce za neplnění smluvních závazků.

 

Rozpočtová opatření byla projednávána již dvakrát, na lednovém a únorovém zasedání zastupitelstva. Po lednovém neschválení byli zastupitelé vyzváni k písemnému zaslání požadavků na strukturu a podrobné zpracování podkladů pro rozpočtová opatření. Nikdo ze zastupitelů takovýto požadavek nezaslal. Osobního jednání na finančním odboru a oboru investic využil jeden zastupitel, ale nevznesl požadavek na doplňující informace k rozpočtovým opatřením.

 

Město za stávající situace není schopno dostát svým závazkům vyplývajícím z uzavřených smluv. K neschválení k převodu prostředků nikdy v minulosti nedošlo.

 

Při jednání s lídry dnes většinové devítičlenné opozice budeme hledat cestu jak vyřešit vzniklou situaci.

 

Karel Beránek

Stanislav Hlava

Jiří Cais

Bohumil Petrášek

Karel Hudeček

Dagmar Rückerová

Jaroslava Martanová

Josef Bejček

 

{jcomments off}