Zodpovědnost zastupitele

Zodpovědnost zastupitele.

 

bohumil petrasek     Každý ze zastupitelů skládá na prvním zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastní, slib. Není na škodu si připomenout jeho znění. “Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.”

 

     V zájmu obce a jejích občanů je jistě i to, aby přijatá usnesení vedla k prosperitě obce. Na každé jednání zastupitelstva by se měl zastupitel pečlivě připravit. Na to pamatuje i zákon o obcích č. 128 z r. 2000. Jednací řád zastupitelstva stanoví, že všichni zastupitelé musí dostat materiály, které se budou na jednání zastupitelstva projednávat nejméně 7 dnů před jednáním zastupitelstva. Pokud zastupiteli nejsou některé materiály dostatečně srozumitelné, může se během této doby obrátit na vedení města nebo kompetentního pracovníka města a požádat o vysvětlení.

 

     Ve Vimperku došlo k situaci, kdy na dvou posledních jednáních zastupitelstva nebyla schválena rozpočtová opatření, kterými se převádí nevyčerpané finanční prostředky z roku 2016 do rozpočtu roku 2017, aby tyto zastupiteli již jednou schválené akce mohly být dofinancovány.

     Materiál k tomuto bodu byl novým vedoucím finančního odboru zpracován podrobněji než bývalo v minulých letech. Přesto ho zastupitelé neschválili.

    Po prvním neschválení dne 23. ledna poprosila starostka všechny zastupitele, aby zaslali svoje požadavky na upřesnění tohoto materiálu (uvedeno i v zápise z jednání ZM) – nepřišel žádný.

     Někteří zastupitelé se i na druhém jednání zastupitelstva ptali na důvody přesunu financí. Většina devíti zastupitelů, jmenovitě: Jan Koller, Tomáš Koška, Lukáš Sýs , Zdeněk Kutil, Iveta Preslová, Pavel Dvořák, Karel Střeleček, Petr Bednarčík, Šárka Janásková neschválila tento přesun.

     Vrcholem destrukčního jednání této devítky zastupitelů bylo, že svým jednáním dotlačili vedoucího finančního odboru k tomu, že poprosil zastupitele, aby schválili alespoň finance na vyúčtování dotačních akcí. V případě neschválení hrozily městu sankce.

     Ponechme stranou problémy se zpožděním a možným ohrožením realizace předmětných akcí. Položme si ale otázku, jak tito zastupitelé plní svůj zastupitelský mandát, jak se připravují na jednání, když od 13. ledna, kdy dostali materiály na lednové jednání ZM do 27. února, kdy bylo druhé jednání zastupitelstva tj. 44 dnů si nenajdou čas na prostudování materiálů a případné položení dotazů odpovědným pracovníkům. Nepošlou ani dotaz mailem. Práce zastupitele není jen na jednání zastupitelstva. Zodpovědný zastupitel se na jednání připraví, a pokud mu není něco jasné, požádá o vysvětlení. Nečeká až na jednání zastupitelstva.

 

     Tito zastupitelé buď nevykonávají svůj mandát zodpovědně, nebo svým jednáním chtějí úmyslně komplikovat práci vedení města z důvodů osobních antipatií. Své činy schovávají za zástěrku „zodpovědné práce“ zastupitele. Obojí je podle mého názoru hodně špatné. Asi jim nedochází, že upřednostňováním svých osobních zájmů před zájmy města našemu městu škodí. Chceme i do vimperského života zatahovat manýry z „vysoké“politiky: Něco za něco? Kde mají tito zastupitelé hranice slušného a zodpovědného jednání?

 

     Na příštím jednání se bude opět jednat o schválení přesunu těchto prostředků. A nejen to. Po odvolání Ing. Jiřího Caise z funkce místostarosty se bude volit i jeho nástupce. Zvítězí zodpovědnost zastupitelů k získanému mandátu nebo budeme opět svědky pseudoargumentů, za kterými se budou opět schovávat osobní vztahy, případně snaha prosadit svoje zájmy bez ohledu na ostatní? Uvidíme, jak zodpovědně se zastupitelé k vyvolané situaci postaví.

 

Bohumil Petrášek 

 

{jcomments off}