NÁZORY / Nemocnice: zastupitelé, vlastníci, občané

Několik hodin trvající zastupitelstvo (19. 4.) se zabývalo  především provozem a budoucností sušické nemocnice.


V rámci diskuse padlo hodně dotazů směrem k současnému managementu nemocnice, některé  na  zástupce nového majitele; ne na všechny se dostalo uspokojivých odpovědí, nicméně po zhruba třech hodinách zatupitelé přijali jednohlasně usnesení. Kromě jednoznačného trvání na zachování akutní chirurgické péče v nemocnici (bez vlivu na možnosti rozšíření spektra služeb sušické nemocnice formou jednodenní chirurgie – znění usnesení: Zastupitelstvo města nedoporučilo správní radě Nemocnice Sušice o. p. s. měnit stávající smluvní vztah se společností NEMOS GROUP a. s.),
se zastupitelé rovněž jednomyslně dohodli na návrhu, který předložila Ing. Andrea Staňková v tomto znění: Zastupitelstvo města žádá dozorčí radu Nemocnice Sušice o. p. s. o provedení kontroly dodržování smluvních vztahů, posouzení jejich efektivity a o podání písemné zprávy o výsledcích této kontroly radě města a zastupitelstvu města nejpozději do červnového jednání zastupitelstva města.

 

 

Zastupitelé: jsme pro zachování akutní chirurgie a možnost startu a rozvoje jednodenní chirurgie současně

 

NEMOS: respektujeme rozhodnutí zastupitelstva a vůli udržet úrazovou chirurgii a budeme hledat řešení

 

Vyjádření a názory k problematice:

David Soukup, jednatel Nemos Group a. s.:

Vedení nemocnice plně respektuje hlasování zastupitelstva města. Vzniklá situace je pro nás ale z důvodu personálního podstavu na chirurgickém oddělení velmi složitá a komplikovaná.  V tuto chvíli pokračuje na oddělení chirurgie zdravotní péče v režimu akutní lůžkové péče, pacientům tedy zajišťujeme zdravotní péči v plném rozsahu, jak byli zvyklí. Jedná se ale o dočasné řešení a aktuálně připravujeme dlouhodobé řešení stabilizace oddělení chirurgie. Přechod na režim jednodenní péče by nám stabilizaci umožnil a zároveň by byl pro pacienty zárukou kvalitní a bezpečné péče. V současné době probíhají další jednání s klíčovými institucemi. Nový model péče by nám mimo jiné umožnil také rozšířit spektrum operačních výkonů. Problematika změny režimu péče je velmi složitá a vyžaduje si prostor pro vysvětlení. Vedení nemocnice bude proaktivně a transparentně komunikovat informace směrem k veřejnosti. Cílem vedení nemocnice je poskytovat občanům regionu kvalitní služby a být pro ně první volbou při řešení jejich zdravotního problému.

 

Ing. Milena Stárková, radní pro zdravotnictví Plzeňského kraje:

Patálie kolem nemocnice aneb O peníze jde až v první řadě

Když se v polovině roku 2015 město rozhodlo nabídnout sušickou nemocnici do dlouhodobého pronájmu, mělo k tomu čistě racionální důvody. Kvůli nedostatku zdravotnického personálu, dlouhodobě špatně placeného, hrozilo uzavření interny a omezení zdravotní péče pro občany. Město mělo jiné priority, než ze svého rozpočtu sanovat ztráty špitálu. Ukázalo se, že nemocnice není „nevěstou stojící v koutě“, protože o ni projevily zájem čtyři subjekty. Vedení města se právem dmulo pýchou. Mohlo si vybírat mezi třemi soukromými poskytovateli (Agel, Nemos a Penta), kteří při námluvách slibovali manželství naplněné jen pozitivy: „Stávající nabídku zdravotnických služeb nejen zachováme, ale dále rozšíříme o další nové obory,…lékaře seženeme,…sestřičky zaplatíme,…jsme silným partnerem,…zvládneme to,….umíme to.“ 

Čtvrtým „ženichem“ byl Plzeňský kraj. Nestavěl vzdušné zámky, sliboval realitu, kterou by mohl naplnit. Nabízel sloučení  nemocnic v Klatovech a v Sušici, nabízel zachování interny, non-stop chirurgickou úrazovou ambulanci a rozvoj dalších ambulancí. Chirurgická lůžka měla být zachována s tím, že operace by byly prováděny v Klatovech, kde je pro bezpečí pacienta k dispozici moderní přístrojové vybavení. Nabízel stabilitu personálu nemocnice, což byla z mého pohledu ta největší deviza pro místní lidi. 

Člověk míní, politici mění. Plzeňský kraj “dostal košem” hned na začátku, nepostoupil ani do druhého kola, zvedli pro něj ruku jen dva zastupitelé! Jednoduše řečeno, se zástupci kraje se dál  nikdo nebavil a vedení města jednalo už jen s Nemosem a Pentou.

Sušičtí zastupitelé si vybrali soukromníka, protože, jak řekl  pan starosta: „Zdravotnictví je byznys.“ Nemocnici tak provozuje Nemos a  začátkem letošního roku většinový podíl koupila společnost Penta. Je to „strategický, silný partner, který působí na deseti trzích napříč Evropou.“ Ale – co z toho bude mít Sušice? Nemocnice je pronajata na 25 let (!), abych uvedla čtenáře v realitu. A již dnes Nemos (Penta) chtějí „porušit slib manželský“ a nahradit ztrátové oddělení chirurgie pouze tzv. jednodenní chirurgií. Údajná ztráta sušické nemocnice dosáhla 30 mil. korun (zaznělo na zastupitelstvu) a jenom naivka si může myslet, že soukromník bude dlouhodobě dotovat nemocnici ze svého! 

Z tohoto důvodu považuji za rozumné  zachování provozu nemocnic veřejným sektorem, tedy státem, krajem nebo městem. Jenom tak můžeme rozhodovat o péči, která je pro lidi v daném místě potřebná. 

V Sušici zvolili jinou cestu.

 

Vladimír Říha (25. 4. 2017) – názor občana:

Tak po Sole tedy i špitál?

Když před dvaceti roky Město Sušice (s velkým „M“, aby se právnická osoba odlišila od sídelního útvaru s malým „m“) přebíralo nemocnici, aby ji zachránilo před zrušením, k čemuž se chystalo vedení okresního úřadu i ministerstvo zdravotnictví, nedělalo to s očekáváním zisků z jejího provozu, ale z pocitu odpovědnosti nejen za město Sušici (zde s malým „m“), ale za celý region. Nemocnice měla jako obecně prospěšná společnost (s výslovným důrazem na „obecně prospěšná“) sloužit jako „nemocnice první linie“ pro celou spádovou oblast Šumavy, která je sice osídlena velmi řídce, ale během turistické sezóny počet potenciálních klientů nemocnice několikanásobně vzrůstá.

Město si bylo jasně vědomo toho, že tím na sebe přebírá závazek věnovat veškerou potřebnou péči a pozornost dalšímu vývoji a rozvoji nemocnice. To sestávalo z dohledu jednak na ekonomiku provozu, jednak na kvalitu a rozsah zdravotnických služeb, jež nemocnice měla nadále poskytovat. Bylo nahrazeno ekonomické vedení nemocnice, stabilizováno odborné zabezpečení služeb a připravena rekonstrukce areálu nemocnice, aby odpovídal změněným společenským podmínkám i novým potřebám pro poskytování kvalitní péče. V následujících letech byla rekonstrukce také provedena.

Aby si Město zajistilo nezbytnou informovanost o stavu nemocnice a neztratilo případný vliv na dění v ní, mělo své zástupce ve správní i dozorčí radě nemocnice. Úkolem těchto zástupců bylo sledovat vývoj a předávat informace zastupitelstvu. V případě potřeby tak Město mělo možnost do nepříznivého vývoje zasáhnout a jej zvrátit.

Současné vedení nemocnice přišlo s návrhem, jehož podstatou je nahrazení „plnohodnotné“ (akutní lůžkové) chirurgie tzv. jednodenní chirurgií. Jedná se o v podstatě nezvratný krok zdůvodňovaný tím, že současný provozovatel nemocnice, skupina Nemos Group, dotuje její provoz každoročně 30 milióny korun. (Je nutno podotknout, že v době, kdy Nemos nemocnici přebírala, se ztráta pohybovala řádově na 5% v současnosti uváděné ztráty.) Jednodenní chirurgie má oproti té „plnohodnotné“ tu výhodu, že vyžaduje méně personálu, tedy lze ušetřit na mzdových nákladech. Nevýhodou na druhou stranu je nejen omezení rozsahu služeb, ale i skutečnost, že „plnohodnotnou“ chirurgii NELZE PROVOZOVAT souběžně s chirurgií jednodenní, protože pro ni není dostatek personálu, a že „nepovedené“ zákroky jednodenní chirurgie jsou napravovány vesměs v nemocnici lůžkové, vícedenní; za nevýhodu lze považovat i omezení množství potenciálních klientů, protože prostě ne vše lze jednodenní chirurgií řešit, a tedy jednodenní chirurgie současné množství potenciálních klientů ještě zredukuje. A protože příjmy od zdravotních pojišťoven z jednodenní chirurgie se uvádějí v průměru jako zhruba dvoutřetinové oproti příjmům z chirurgie „plnohodnotné“, bude příjmový propad možná větší než jen poloviční. A to ještě musí být všechny výkony u pojišťoven nasmlouvány. (A jsou?)

Zdá se, že právě to je cílem, protože pak může nastoupit argument „kvůli ekonomice musíme jednodenní chirurgii zrušit“, což bude znamenat úplnou likvidaci jednoho ze zásadních oborů nemocnice. Pak už nic nebude bránit rychlé redukci poskytovaných služeb na pouze ty, které budou ekonomicky nejvýhodnější, aby současné ztráty provozovatele byly co nejdříve sanovány a mohlo se „jen inkasovat“, jak uvádí článek v MF Dnes z 22. března 2017 o sušické nemocnici „Nemocnice stála miliony ročně, dnes jen inkasujeme“.

Na zasedání zastupitelstva 19. dubna 2017 byl představen projekt jednodenní chirurgie a bezpochyby se očekávalo jeho schválení. Během více než tříhodinové debaty se však ukázalo, že znalost současné situace a celé problematiky vůbec není na takové úrovni, aby zastupitelstvo mohlo rozhodnout zodpovědně. Proto, očekávání navzdory, zastupitelstvo jednohlasně (ale nikoli jednomyslně, jak je z průběhu diskuse na zastupitelstvu zřejmé) zavedení jednodenní chirurgie zamítlo a (snad i) zadalo úkol najít možnosti, jak současný rozsah služeb poskytovaných nemocnicí zachovat.

Situace v sušické nemocnici je tristní, ekonomicky a zejména i personálně, a rozhodně to není výsledkem posledního roku nebo dvou, i když právě v nich se zřejmě situace vyhrotila, ale je to projevem celkového „zájmu“, který vedení Města nemocnici v uplynulých čtyřletkách věnovalo. Pokud sušická nemocnice nemá být zlikvidována, je bezpodmínečně nutné, aby vedení Města zcela změnilo svůj přístup k nemocnici a začalo jí věnovat to, co je třeba. Jinak skutečně po Sole i špitál…

-red-