Přijímání dětí do mateřských škol

Přijímání dětí do mateřských škol pro školní rok 2018/2019

 

     Ředitelky mateřských škol ve Vimperku po dohodě se zřizovatelem (Město Vimperk) stanovily v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, termíny pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí od školního roku 2018/2019, tedy od 1. 9. 2018 takto:

 

282

 

Mateřská škola, Vimperk, 1. máje 180:

čtvrtek 10. 05. 2018 8.00 – 11.30 hod. a 12.30 – 15.00 hod.

pátek 11. 05. 2018 8.00 – 11.30 hod.

 

283

 

Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365:

pracoviště Klostermannova

čtvrtek 10. 05. 2018 8.00 – 11.30 hod. a 12.30 – 15.00 hod.

pracoviště Mírová

pátek 11. 05. 2018 8.00 – 11.30 hod.

Na obě pracoviště budou zápisy probíhat v ředitelně na pracovišti Klostermannova.

 

 

Rodič (zákonný zástupce) dítěte podává žádost na předepsaném tiskopise, který si vyzvedne v MŠ buď dříve, nebo v den, kdy žádost bude podávat.

Žádosti se budou přijímat v mateřských školách osobně v určených termínech. Rodič při podání žádosti prokazuje svou totožnost platným občanským průkazem.

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka příslušné mateřské školy a do 3 dnů od data ukončení přijímání žádostí zveřejní seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na vývěsce v prostorách školy a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o vzdělávání, za oznámená. Rodičům nepřijatých dětí bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí poštou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 

Mgr. Zdeněk Kuncl

vedoucí odboru školství,

kultury a CR 

 

{jcomments off}