boubin

Odpověď demonstrantům

boubinVe středu 12. 8. 2020 se ve Vimperku konalo veřejné shromáždění k demonstrování stavu poškození a ohrožení lesů v Národní přírodní rezervaci Boubínský prales a v celém lesním komplexu hory Boubín; k požadavku na státní správu ochrany přírody, aby vydala nové správní rozhodnutí vedoucí k účinným zásahům, které povedou k zastavení gradace kůrovce a zachování vzrostlých lesů na Boubíně.

 

Ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený převzal z rukou demonstrantů výzvu “Zachraňme prales a lesy na Boubíně” a přislíbil jim písemnou odpověď. Slib splnil a odpověď pořadatelům demonstrace, kteří požadovali masivnější zásahy proti kůrovci v jedinečném území Národní přírodní rezervaci Boubínský prales, již zaslal.

 

TEXT VÝZVY NAJDETE >>>ZDE<<<

 

Text odpovědi:

 

Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s.

 

zástupce Petr Martan

 

Čkyně 197,384 81 Čkyně

 

 

 

Hnutí život, z.s.

 

zástupce Ing. Arch. Pavel Valtr

 

Bělohorská 3, 301 00 Plzeň

 

 

 

Zachraňme Šumavu, z.s.

 

zástupce Ing. Tomáš Jirsa

 

Karla Čapka 1166,373 41 Hluboká nad Vltavou

 

 

Vyjádření k výzvě předané účastníky demonstrace Zachraňme prales a lesy na Boubíně řediteli Správy Národního parku Šumava dne 12. 8. 2020

 

 

 

Vážení demonstrující,

 

 

 

dovolte, abych vám sdělil své postřehy a úvahy k výzvě, kterou jsem od vás obdržel dne 12. 8. 2020 na demonstraci konané před vchodem do Správy Národního parku Šumava ve Vimperku. Přenesu se přes skutečnost, že jste mi neumožnili dostatečně vyjádřit svůj postoj přímo vám právě na vaší demonstraci, koneckonců, čas, který jste mi poskytli pro vyjádření, mi pomohl lépe, hlouběji a stručněji vystihnout to, co jsem vám chtěl sdělit už na místě.

 

 

 

Nyní k vaší výzvě:

 

 

 

Ad1: Skutečně si uvědomuji, a se mnou všichni kompetentní zaměstnanci, že se ocitáme v období s rizikem mimořádně silné gradace lýkožrouta smrkového, jak v celé ČR, tak i v oblasti Boubína. A protože mám bohaté zkušenosti s chováním gradací lýkožrouta smrkového tam, kde nebyl manipulován zásahy spojenými s ochranou lesa, nemohu s vámi sdílet přesvědčení, že za zvýšeným stavem lýkožrouta smrkového v ČR i na Boubíně je třeba hledat „bezzásahový režim.“

 

 

Ad2: Vyzýváte mne ke zrušení rozhodnutí o NPR Boubínský prales z 15. 6. 2020. To opravdu není v mé kompetenci. Rozhodnutí bylo vydáno ve správním řízení odpovědnou pověřenou úřední osobou. Správní řízení podle mého názoru probíhalo v souladu se zákonem. V současné době je v odvolacím procesu na odboru státní správy MŽP.

 

 

 

V souvislosti s tím mne zaujala jiná věc: dva ze tří svolavatelů demonstrace jsou spolky. Pokud stanovy těchto spolků splňují podmínky stanovené zákonem, mohou se domáhat účastenství ve správních řízeních podle § 70 zákona č.114/1992 Sb. Toto ustanovení je v zákoně od jeho vzniku v roce 1992. Rovněž problém spojený s ochranou přírody a ochranou lesa v NPR Boubínský prales je věcně na stole již déle než rok. Ptám se tedy, proč jste nevyužili svého práva a neuplatnili své připomínky, námitky a návrhy v průběhu správního řízení? Odpověď, kterou mi dal pan kolega M. Klewar přímo na demonstraci – tedy že se cítíte unaveni o tom diskutovat a předkládat důkazy dokládající oprávněnost vašeho názoru – nezlobte se, mne nemůže přesvědčit o vašem skutečném zájmu o věc. Chápu, že uspořádat demonstraci unavuje méně, než se seriózně a dlouhodobě věnovat tématu a pokoušet se řádně v souladu se zákonem prosadit svůj názor. Ale jedině druhý způsob považuji za správný a efektivní.

 

 

 

Ke konkrétním výhradám k věcné podobě rozhodnutí se proto z výše uvedeného důvodu nebudu vyjadřovat.

 

 

 

Ad3: Ze své dlouhodobé praxe vedoucího Správy CHKO Šumava a z poznatků, které o vámi napadeném rozhodnutí mám, vím, že pověřená úřední osoba si je naprosto vědoma existence obou vámi zmiňovaných zákonných norem, a že rozhoduje plně v souladu s jejich zněním i obsahem. Mám za to, že výsledné rozhodnutí je dobře zdůvodněným vytýčením těch částí NPR, ve kterých lze aplikovat opatření ochrany lesa tak, aby nedošlo ke změně v biologické rozmanitosti, struktury a funkce ekosystémů, jak požaduje zákon. Podotýkám, že na cca 80 % rozlohy NPR lze zasahovat proti kůrovci.

 

 

 

Ad4: Jsem přesvědčen o tom (a mohu to stvrdit osobní zkušeností), že příslušní odborníci Správy NP Šumava jsou již mnoho let v úzkém vztahu s výkonnými lesníky a rozhodují vždy po jednání s nimi.

 

 

 

Ad5: Požadujete, aby Správa Národního parku Šumava vydala nové rozhodnutí, které by umožnilo použití intenzivních technologií (v NPR jsou zákonem zakázány) s tím, že v území bude ponecháno veškeré asanované dříví a že mimo cesty nevjede žádný mechanizační prostředek. K tomu chci jen znovu připomenout, že takové návrhy by bývalo bylo možné podávat v průběhu správního řízení, pokud byste byli jeho účastníky. Nicméně i v takovém případě by byl velmi důležitý postoj subjektu, který je za lesy v NPR ze zákona zodpovědný, a tím jsou Lesy ČR s.p. O vydání nového rozhodnutí, minimálně do doby pravomocného ukončení již běžícího správního řízení, tedy není možné uvažovat.

 

 

 

Ad6: Žádáte nás, abychom našimi rozhodnutími zajistili trvalý a neměnný obraz pralesa, jak píšete, ve „vrcholné fázi“. K tomu vám mohu zcela jasně sdělit, že takový požadavek je zhola nemožný. Prales, les, stejně jako člověk, mají své životní vývojové fáze. Váš požadavek – aplikován na člověka jako živou bytost – směřuje k tomu, aby státní správa zajistila trvalou podobu lidského jedince ve věku 25-35 let. Toto přirovnání budiž vysvětlením jisté naivity a faktické nesplnitelnosti vámi předloženého požadavku.

 

 

 

Tuto svoji odpověď zasílám rovněž ministru životního prostředí, aby byl zpraven o postoji Správy Národního parku Šumava k vašim požadavkům.

 

 

S pozdravem

 

Pavel Hubený

 

ředitel

 

Správy Národního parku Šumava

 

 

 

 ———————

 

 

 

Na vědomí:

 

Mgr. Richard Brabec, ministr

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha