Sušická nemocnice: Co bude až tady nebude Covid?

 

Sušická nemocnice: Co bude až tady nebude Covid?

 

Nespokojená veřejnost byla v posledních měsících opakovaně vyzývána, aby poskytla novému vedení Sušické nemocnice klid na práci. I přes neuspokojivý personální stav zapříčiněný odvoláním bývalých jednatelů, sérii zjištění o manažerských pochybeních a téměř nulovou komunikaci Bc. Jiřího Vlčka směrem k veřejnosti, jsme aktivity Občanské Iniciativy Pro naší nemocnici vědomě utlumili a očekávali, co nového přinesou příští týdny. S velikou nelibostí musíme konstatovat, že se nejčernější scénáře, na které bylo opakovaně upozorňováno, postupně naplnily. Dodnes si veřejnost láme hlavu nad tím, proč bylo investováno tolik prostředků a úsilí do projektu, který vedení města nakonec nepodpořilo. Byl tak razantní zásah proti bývalému vedení skutečně opodstatněný a neodkladný? Mohl vůbec přínos takového rozhodnutí vyvážit ztrátu v podobě odchodu 10-ti lékařů a dalšího personálu, který teď chybí? 

 

155449886 337861770920702 4649661151584131326 n (1)

Laparoskopická věž obsahuje – viz foto: monitor, zdroj světla, kamera, insuflátor, kabely, optika rovná i šikmá, odsávačka, elektrokoagulace – kvalitní přístroj v hodnotě cca. 1,7 mil. Kč (vybrána nejlevnější nabídka) – za dobu provozu chirurgie odoperováno více než 100 laparoskopií. Vysvětlení pro laiky: laparoskopická věž není pouze drahou hračkou pro určitý specifický druh operací, ale nachází využití u běžných zákroků, jakými jsou operace žlučníku, slepého střeva, kýly, rozrušení srůstů či operace střev – což jsou všechno naprosto základní operativní zákroky. Tyto zákroky jsou pro Sušickou nemocnici samozřejmě nasmlouvané s pojištovnou. Od listopadu 2020 toto přístrojové vybavení není používáno. 

 

Důsledky výměny vedení nemocnice, nepřiměřeného chování členů dozorčí rady a nečinnosti rady města ve funkci valné hromady už pět měsíců tvrdě dopadají na celou spádovou oblast Sušicka. V současné době, kdy hlásí nemocnice v Plzeňském kraji plnou kapacitu, není (díky nedostatku personálu) údajně možné rozšířit aktuální kapacity nemocnice pro pacienty, jejichž stav vyžaduje hospitalizaci s onemocněním Covid-19. Počet nasmlouvaných lůžek v Sušické nemocnici je reálně vyšší, než je současný personál schopen obsloužit. Zároveň dochází k přetížení Klatovské a Strakonické nemocnice pacienty převáženými ze Sušice.

 

Jistě můžete namítat, že situace je aktuálně špatná ve všech regionech a není vhodné v této době upozorňovat na chyby a kritizovat způsob vedení Sušické nemocnice. Ale právě nyní Sušická nemocnice potřebuje více než kdy jindy kvalitní krizový management, kterého se jí nedostává. Je nepřijatelné pouze přihlížet tomu, že se nečiní na všech frontách absolutní maximum pro zajištění hladkého provozu pro nemocniční personál a potenciální pacienty. Sušické nemocnici je díky neuváženému rozhodnutí vedení města téměř půl roku věnována enormní mediální publicita. Není však možné s čistým svědomím před situací, v jaké se nemocnice nachází, zavírat oči, a umožnit vedení města a nemocnice, aby se pod hávem pandemie zametaly pod koberec problémy, které vzniknout vůbec nemusely. Médii a veřejností významně otřásla nedavná kauza s pacientem, který byl odpojen od ventilátoru. Tento případ se dostal na stránky např. Lidovek, Práva, Novinek či Blesku. Ve čtvrtek 25. 2. 2021 jej komentovali také v Událostech, komentářích na ČT24 lékaři, lékařští etici a advokát se specializací na lékařské právo. Nepřísluší nám však hodnotit práci personálu, proto přenechejme šetření případu orgánům činným v trestním řízení. Na tomto místě bychom rádi zdůraznili, že se Občanská Iniciativa nijak nepodílela na medializaci tohoto případu.

 

Do konce února měla pracovní skupina složená na popud nového vedení Plzeňského kraje připravit analýzu stavu Sušické nemocnice. Na základě jejího výsledku budou zváženy možné varianty spolupráce. Vedení města několikrát vyslalo signály, že stojí o převzetí nemocnice Plzeňským krajem a že je to de facto hotová věc. A tak se ptáme: “Kdy a kde se dočkáme výstupů z analýzy pracovní skupiny? Kdy začnou přislíbená jednání, která budou následovat po zpracování analýzy? A kdy se dozvíme, co se bude se Sušickou nemocnicí dít v dalších měsících a letech?“

 

Podle našich zdrojů se členové pracovní skupiny Plzeňského kraje, kteří se zabývají sušickou nemocnicí, ještě k žádnému výsledku nedobrali. Pracovní skupina nemá potřebné podklady v odpovídajícím rozsahu tak, aby mohla ucelené závěry předat. 

Pokud tomu tak skutečně je, není to nic překvapujícího. Obdobný způsob komunikace předvádí pan ředitel Bc. Jiří Vlček také směrem k Valné hromadě Sušické nemocnice.  A zde by byl na místě osobní zásah hejtmanky Ilony Mauritzové, která od usednutí do hejtmanského křesla označuje Sušickou nemocnici jako vysoce prioritní záležitost. 

Podařilo se nám zjistit alespoň některá jména členů pracovní skupiny, která by měla analýzu stavu Sušické nemocnice provádět, a to: Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, místopředseda představenstva Nemocnice Plzeňského kraje, Mgr. Daniel Hajšman, vedoucí odboru právního a legislativního Krajského úřadu Plzeňského kraje, Ing. Ondřej Provalil, ekonom Klatovské nemocnice a Mgr. Jan Karásek, vedoucí odboru zdravotnictví. Nabízí se otázka, jestli je ideálním řešením, aby o osudu Sušické nemocnice rozhodovali sice odborníci, ale v podstatě zaměstnanci konkurenčních nemocnic, kteří nemusí mít zájem na zachování prosperujícího lékařského zařízení ve své blízkosti. V pracovní skupině nám trochu schází zástupce odborné veřejnosti z dotčeného regionu, protože výsledek analýzy by měl brát ohled nejen na ekonomickou stránku věci, ale i  na zájmy a potřeby občanů Sušicka. 

 

 

Forenzní audit – rozkaz zněl jasně

 

 

Na posledním veřejném zastupitelstvu ze dne 16. 12. 2020 byla potvrzena informace, že hloubkový audit v Sušické nemocnici skutečně probíhá a že si ho neobjednalo město, ale přímo jednatel nemocnice Bc. Vlček. Poprvé se o auditu mohli občané Sušice dozvědět v pořadu “Záhady Josefa Klímy” odvysílaném již 5. 10. 2020, kde se předseda dozorčí rady Jiří Chejn vyjádřil ve smyslu, že je přesvědčen o zásadních chybách v hospodaření jednatelů Pavla Haise a Václava Rady, ve kterém spatřuje trestně-právní odpovědnost. Na zmíněném veřejném zastupitelstvu 16. 12. 2020 (videozáznam zde) potom pan Jiří Chejn prezentoval (v čase cca 3:00) údajné předběžné závěry auditu, aniž by v té době byly projednány některým z orgánů společnosti Sušická nemocnice s.r.o. Mimo jiné tím porušil mlčenlivost, která mu vyplývá ze smlouvy člena dozorčí rady. Po dvou měsících zastupitelé dostali na stůl “Konečnou zprávu o výsledcích forenzního auditu Sušická nemocnice s.r.o. za období od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2020”. Dokument zpracovával dlouholetý daňový poradce města a auditor Ing. David Vičar, kárně obviněný a Kárnou komisí auditorů 10. 6. 2019 uznaný vinným, že při své práci nepostupoval podle auditorských standardů (např. absence dostatečné dokumentace). O minulosti daňového poradce města a důvodech kárného opatření se více dozvíte zde a zde. Není tedy žádným překvapením, že jeden z dotčených jednatelů a zároveň radní města Sušice Pavel Hais požadoval poskytnutí podkladů, na základě kterých konečná zpráva vznikla. Druhý radní za piráty Václav Černý proto navrhl toto usnesení: Rada města ve funkci valné hromady obchodní společnosti Sušická nemocnice s.r.o., se sídlem Chmelenská 117, 342 01 Sušice, IČO: 081 76 302, ukládá jednateli společnosti Bc. Jiřímu Vlčkovi, MBA vyžádat spisovou dokumentaci ke zpracovanému forenznímu auditu od zpracovatele fy DaKan s.r.o. a předložit ji členům valné hromady. Termín do 31. 3. 2021.

 

Je pro nás velkým překvapením, že všichni zbývající členové Rady města se zdrželi hlasování (2 pro – Piráti, 4 se zdrželi – ODS a ANO, 1 člen omluven – ANO) a usnesení proto nebylo schváleno. Nejprve byl objednán forenzní audit, o němž se na veřejném zasedaní zastupitelé nějakou chvíli dohadovali, kým byl vlastně objednán, a kdo bude hradit jeho náklady. Následně ještě před dokončením závěrečné zprávy z auditu předseda dozorčí rady veřejně kriminalizuje působení obou jednatelů. Ve chvíli, kdy má nejužší vedení města možnost se seznámit s podklady, které sloužily k vypracování auditu, tak o ně najednou nejeví zájem. Ne každý občan Sušice zná všechny zastupitele nebo konkrétní členy sedmičlenné rady města, takže budeme konkrétní, ať se můžete svých zastupitelů ptát, co je k tomuto velmi podezřelému jednání vedlo. Členové rady jsou: Bc. Petr Mottl (ODS), František Jelínek (ANO), Václav Černý (Piráti), Pavel Hais (Piráti), Pavel Javorský (ANO), PhDr. Jan Lhoták, Ph.D. (ODS) a Mgr. Jana Švelchová (ODS).

 

K výše uvedeným pochybením předsedy Dozorčí rady Sušické nemocnice pana Jiřího Chejna lze ještě přičíst skutečnost, že si zakladatelskou smlouvu vykládá jinak, než její zhotovitel JUDr. Tomáš Samek. Konkrétně v článku distribuovaném mezi svátky do schránek sušických občanů uvádí, že jednatelé nesmí bez souhlasu valné hromady zavazovat společnost smlouvami na dobu neurčitou nad 10 416 Kč měsíčně. To by však logicky znamenalo, že by jednatelé nemohli bez schválení valné hromady uzavírat pracovní smlouvy ani s výší mzdy rovnající se minimální. Pomyslnou třešničkou na dortu je skutečnost, že předseda dozorčí rady nesdílí všechny informace s ostatními členy dozorčí rady, respektive k některým dokumentům se dostanou pouze “názorově spříznění” členové. To je také důvod, proč se na programu zastupitelstva naplánovaného na 24. 2. 2021 (odloženo kvůli neutěšené pandemické situaci), objevil návrh usnesení na odvolání pana Jiřího Chejna z Dozorčí rady Sušické nemocnice.

155577358 729634554386733 8488295830358802551 n

K tomuto tématu by možná bylo dobré podotknout, že společnosti Sefima, u které si vedení města řádně objednalo předcházející analýzu, již evidentně došla trpělivost (do dnešních dnů nedostala za svou práci zaplaceno). Celá kauza tak bude mít soudní dohru. 

 

 

Ředitel nemocnice drží “bobříka mlčení”

 

 

Když pomineme aktuality týkající se termínů testování a očkování, které pravidelně na stránky nemocnice i na facebook umisťuje RNDr. Eva Fedorová, tak od ředitele nemocnice přichází informace směrem k veřejnosti i zastupitelům města zřídkakdy. Srovnáme-li komunikaci v takto kritické době s okolními nemocnicemi, tak vedení té sušické i v tomto ohledu výrazně zaostává.

 

Zastupitelstvo města svým usnesením ze dne 16. 9. 2020 žádalo jednatele společnosti Sušická nemocnice s.r.o., aby vždy do konce kalendářního měsíce poskytl zastupitelům souhrnné informace o vývoji personální situace, struktuře a množství provedených výkonů, a to vždy za předcházející měsíc. Podle všech dostupných informací však toto usnesení neplní, nebo plní pouze částečně. Místo podrobné zprávy o výkonovém, ekonomickém, materiálním a personálním stavu nemocnice, obdrželi zastupitelé na přelomu ledna a února poprvé velmi stručný, dvě tabulky obsahující dokument,  který za souhrnnou zprávu lze označit jen stěží. Veřejnost by jistě asi nejvíc zajímalo, kolik doktorů a sester nový ředitel do nemocnice sehnal, kolik zaměstnanců pracuje na hlavní pracovní poměr a kolik na dohodu o provedení práce či o pracovní činnosti (vysoký počet “dohodářů” byl velmi kritizován během působení předchozích jednatelů). K současné personální situaci víme, že jednoho z nově nastupujících lékařů získala pro Sušickou nemocnici přímo hejtmanka Ilona Mauritzová, nikoliv jednatel společnosti Bc. Vlček. Zajímalo by nás, jak je nemocnice materiálně i personálně připravená na dobu až tato pandemie pomine a zdravotnická zařízení se vrátí ke standardnímu provozu.

 

 

Počítačový tomograf – CéTéčko upadlo v zapomnění?

 

 

Dne 9. 12. 2020 Bc. Jiří Vlček na stránkách nemocnice a o dva dny dříve na facebookových stránkách ODS Sušice informoval občany o své vizi Sušické nemocnice. Sušické FB stránky ODS se postupně staly komunikačním kanálem nejen radnice, ale i nemocnice (jako by nemocnice neměla svoje webové stránky). Jelikož evidentně patříme do “jedné”  zájmové skupiny, která na pana ředitele podle jeho názoru vyvíjela nepřiměřený nátlak (čestně prohlašujeme, že naším jediným zájmem je, aby nemocnice poskytovala občanům Sušicka plnohodnotnou lékařskou péči tak, jak tomu bylo v době odvolání předchozích jednatelů), by nás zajímalo, jak konkrétně hodlá pan ředitel své vize naplnit. Jeho představy plnohodnotné péče naleznete v tomto dokumentu. K publikovanému textu nás napadají další otázky. Výběrové řízení na CéTéčko proběhlo v prosinci 2019 a 18-ti měsíční lhůta na realizaci tedy vyprší někdy v červnu 2021. Požádal už pan ředitel na MZČR o prodloužení povolení pro pořízení CT přístroje? Probíhají nějaká jednání s dodavatelem? 

 

Proč bychom se na něco takového měli ptát? Protože počítačový tomograf je v dnešní době nezbytným diagnostickým přístrojem, bez kterého se neobejde žádné moderní urgentní pracoviště. Navíc mladé a perspektivu hledající lékaře se do nemocnice bez CT podaří nalákat jen stěží. Bez statutu urgentního příjmu nebude pojišťovnami akutní péče v nemocnicích podporována a také bychom se tak dobrovolně připravili o možnost čerpání dotací na přístrojové vybavení z Evropské Unie.

 

 

Příprava na největší nápor aneb nedopusťme druhé Bergamo

 

 

Vzhledem k výraznému zhoršení pandemie onemocnění COVID-19 během února 2021, trvalým problémům s umisťováním nemocných ze Sušicka do nemocnic (Sušické nemocnice, Klatovské nemocnice, Nemocnice Strakonice) a opakovaným dálkovým transportům pacientů mimo region, se 3 lékaři záchranné služby v Sušici (MUDr. Vyhnalová, MUDr. Šedivý a MUDr. Cimický) rozhodli pro vynaložení snahy, která by vedla k rozšíření kapacity Sušické nemocnice. Nemocnice disponuje volnými, v současné době nevyužitými lůžky z uzavřeného chirurgického a gynekologického oddělení. Jedná se přibližně o 30 lůžek. Po domluvě s hejtmankou Ilonou Mauritzovou a krajským koordinátorem péče prof. MUDr. Benešem z FN Plzeň hledají tito lékaři možnost, jak vypomoci Sušické nemocnici v případě, že by nastala kritická situace a obyvatelé Sušicka by nemohli být prakticky nikde ošetřeni.

 

V takovéto situaci by tito lékaři mohli nemocnici vypomoci jako spolupracovníci na JIP či na standardních odděleních pečujících o pacienty s onemocněním COVID-19. O možnostech spolupráce (zatím bez konkrétních výsledků) jednali 25. 02. 2021 s vedením Sušické nemocnice. Problémem je výrazný nedostatek středního zdravotnického personálu a vyvstaly také mnohé problémy provozního charakteru. Řešení se stále hledá.

 

K této chvályhodné aktivitě lékařů záchranné služby lze dodat pouze jediné. Občané Sušicka vám budou držet palce, aby vedení nemocnice přijalo nabídnutou pomocnou ruku, přeorganizovalo služby zdravotnického personálu tak, aby se aktuálně volná lůžka mohla využít a vy jste v příštích dnech a týdnech nemuseli s pacienty objíždět okolní nemocnice s nadějí, že pro ně naleznete volné místo.

 

 

Závěr

 

 

V nejbližších dnech a týdnech nás s velkou pravděpodobností čekají nejtěžší chvíle této celosvětové pandemie. Většinu personálu Sušické nemocnice, která již teď pracuje na své maximum, čeká v příštích dnech ještě mnohem větší fyzické i psychické vypětí. Doufejme, že v následujících dnech alespoň některým zastupitelům dojde, že vyměnit vedení nemocnice v době nastupující druhé vlny pandemie a dopustit odchod 10-ti lékařů, kteří teď nemocnici chybí, byla velká chyba. Absence řádných argumentů k tomuto kroku je zřejmá. A jak mohou pomoci všichni občané Sušice a okolí? S ohledem na přeplněné kapacity okolních nemocnic, bychom se měli maximálně vyhýbat situacím, které nás ohrožují nákazou onemocnění Covid-19 a zkusme všichni v tuto dobu dodržovat aktuálně platná vládní nařízení (o smysluplnosti některých z nich můžeme diskutovat až ve chvíli, kdy se nám podaří s pandemií vypořádat a nebudeme se muset bát o životy svých blízkých). Buďme prosím na sebe i na ostatní opatrní – a berme také na vědomí, že Klatovská nemocnice, které se uzavřením chirurgického oddělení Sušické nemocnice zvětšil spád na 135 000 lidí, má nyní k řešení běžných chirurgických zákroků, např. náhlých břišních příhod (slepé střevo, žlučník atd.), omezené množství lůžek.

 

155841204 196426558932870 1282759954246970393 n

 

Až jednou tato pandemie pomine a my se vrátíme k normálu, záleží nám na tom, aby zde zůstala zachována moderní nemocnice, která bude regionu poskytovat veškerou potřebnou péči, a také aby polovina personálu, který dnes přináší oběti, chodí se domů pouze vyspat a tráví minimum času s rodinou, nakonec díky uzavřeným oddělením nepřišla o svoji práci. 

 

 

Miloslav Sova (předseda sdružení Internet pro všechny a člen OI ProNašiNemocnici)

Sarah Huikari (členka OI ProNašiNemocnici)

{jcomments off}