Nemocnice – a referendum

 

Nemocnice – a referendum

 

       Poslední zasedání zastupitelstva 16. června mělo na programu, mimo jiné, nemocnici a i referendum o nemocnici.

 

       Charakteristický byl záměr referendum v bodu 18 utajit: původní název bodu „Referendum“ starosta totiž změnil na “Podklad Ing. Mileny Stárkové”, takže vůbec nebylo zřejmé, co je jeho obsahem. Jedna z otázek referenda se totiž dotýká i sportovní haly, a v tomto kontextu je nutno uváděné
důvody pro přejmenování vnímat (16:03 hod. záznam).

       Informaci k nemocnici přednesl (16:19) její ředitel Bc. Jiří Vlček, MBA; mluvil o provozu a situaci COVID, přednesl i pravidelnou stížnost na předchozí stav nemocnice. Zpráva byla jako vždy optimistická. Poté „s plnou vážností“ prohlásil (16:28), že „Krajský úřad nevede proti nemocnici žádné řízení, které by mělo směřovat k jakémukoliv omezení vydaných registrací, to znamená ani chirurgických registrací“. Ovšem na druhou stranu uvedl (16:49) „já jsem neřekl, že nehrozí odebrání registrace na akutní lůžkovou chirurgii, já jsem řekl, že v současné době neprobíhá žádné řízení, které by opravňovalo nebo které by směřovalo k odebrání registrace“. Odebrání registrací tedy hrozí? Jasnou odpověď na otázku, jak to tedy vlastně s platností chirurgických registrací je, ale nedal ani on ani starosta, ač oba tázáni.

       Po zrušení registrací Plzeňským krajem budou zrušeny smlouvy na chirurgická lůžka se zdravotními pojišťovnami, a tím zanikne možnost akutní chirurgii v sušické nemocnici obnovit. Ředitel prohlásil (16:40), že na chirurgickém oddělení není ošetřovatelský personál, „lékařský personál by problém nebyl“, ale že otevření akutní chirurgie stejně nezáleží na něm: „to není moje vůle, to je vůle […] dohod mezi Plzeňským krajem a městem Sušice“.

 

       Po dalších třech hodinách se konečně dostal na pořad „utajovaný“ bod Referendum; tajemník zde hájil postup úřadu při vyřizování návrhu referenda (21:06, 21:20 a dále). Takže:

       Návrh na uspořádání referenda byl Městskému úřadu Sušice podán 11. listopadu 2020. Vyřízení návrhu úřadem je dáno zákonem č. 22/2004 Sb. o místním referendu (§§ uváděné dále odkazují na tento zákon) a Usnesením vlády ČR č. 1114 z 30. října 2020 o přijetí krizového opatření v nouzovém stavu, vydané pod č. 445/2020 Sb. Úřad 20.11.2020 odpověděl, že dle §5 se běh lhůt přerušuje. Tím předkladatelům oznámil, že se po dobu nouzového stavu návrhem zabývat nebude. (Informaci v předchozí větě lze napadnout tisícerým způsobem, ostatně jako jakoukoli větu.)

       Vyhlášení nouzového stavu běh správních lhůt neřeší, k tomu bylo vydáno „Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu“. Toto stanovisko je pouze doporučením (tedy nikoli striktním nařízením nebo zákazem) a uvádí, že „Správní orgány […] soustředí své zdroje na agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován“ a „Ostatní agendy vykonávají v omezeném rozsahu. K omezování jednotlivých agend je však třeba přistupovat individuálně, přičemž při postupech podle správního řádu by správní orgány neměly rezignovat na dodržování zákonem stanovených lhůt, a to zvláště při výkonu těch agend, které mají dopad na práva a oprávněné zájmy dotčených osob anebo na veřejný zájem.“ Takže žádný zákaz dodržování správních lhůt a příkaz vykonávání pouze omezené agendy. Žádné zákonné překážky Městskému úřadu v řešení návrhu referenda nebránily. A nebyly to ani překážky věcné, neboť vlastní návrh zabírá pouhou jednu stranu textu.

       Správní lhůty řešení návrhu referenda stanoví zákon: na prozkoumání návrhu má úřad 15 dnů (§12). Pokud úřad zjistí, že návrh je nedokonalý, pak neprodleně písemně vyzve zmocněnce“ k odstranění nedostatků; pokud úřad v návrhu „neshledá nedostatky, neprodleně po uplynutí této lhůty písemně vyrozumí zmocněnce“, tedy ihned po uplynutí lhůty 15 dnů. Požadavkem „neprodleně“ se rozumí nejpozději následující pracovní den, pozdější konání lze vnímat jako obstrukci (nebo i jinak). 

 

       11.04.2021 – skončil nouzový stav. 21.04.2020 – úřad dle § 12/2 předkladatele vyzval, aby v návrhu upřesnili odhad nákladů, neboť původní odhad považoval za „jen krátkodobě obecný“. 30.04.2021 – překladatelé podali na MěÚ aktualizovaný odhad nákladů. 14.05.2021 – úřad vrací návrh k doplnění pro nedokonalost s hodnocením „ať už jde o neznalost, hrubou nedbalost či úmysl“ (to lze vnímat jako úřednickou aroganci) a požadavkem „v návrhu doplnit výši nákladů spojených s realizací rozhodnutí (např. provozní, investiční) a dále jejich časové rozložení do příštích let“. Požadavek poměrně náročný, neboť provozní a finanční plán nemocnice do příštích let (aby bylo možno jej za takový považovat) dosud nepředložil ani ředitel nemocnice, ač o něj žádán, a ani rada města jej nepožadovala, ač k tomu vyzývána. (Ironická poznámka, že pro předkladatele „jistě není problém tento elementární požadavek zákona naplnit“ však do úředního dokumentu určitě nepatří. Inu, pořád je na MěÚ Sušice co zlepšovat.) 21.05.2021 – předkladatelé předali MěÚ Sušice doplněný odhad nákladů (již tři strany). 28.05.2021 – úřad opět vrací předkladatelům návrh k upřesnění odhadu nákladů a zpřesňuje své požadavky: odhad nákladů „minimálně na dobu dvou let (odložení stavby sportovní haly)“ a upřesnit částky. Předkladatelé se obrátili na právníka a ten 03.06.2021 – úřadu předkládá aktualizovaný návrh s úmyslem se příště bránit soudní cestou. 08.06.2021 – právník předkladatelů skutečně podává ke Krajskému soudu v Plzni návrh na určení, že návrh referenda nemá nedostatky. Krajský soud promptně toto podání 10.06.2021 odmítá, ale nikoli pro neoprávněnost, jak někdo tvrdil, ale pro předčasnost, neboť ještě nedoběhla zákonná lhůta (§12).

 

       Na jednání zastupitelstva tajemník sdělil (21:22), že po posledním doplnění je návrh referenda již bezvadný, když úřad „nad rámec své povinnosti […] jako vodítko poskytl návodnou informaci“ předkladatelům, a že o tom bude přesně dle zákona informovat předkladatele. Poslední doplnění bylo podáno 03.06.2021, lhůta 15 dnů uplynula 18.06.2021 (pátek), takže informace předkladateli měla být podána nejpozději v pondělí 21.06.2021, tedy v den, kdy zasedala městská rada, které musí být návrh na referendum předložen, aby jej předložila „k projednání zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání“
(§12/4). Skutečnost, že informace o bezvadnosti návrhu byla předkladatelům odeslána až v úterý 22.06.2021 v 07:50 hod. nic nemění na tom, že rozhodnutí o bezvadnosti návrhu padlo nejpozději v pátek 18.06.2021 a návrh měl být předložen městské radě (i když bezpochyby zazní názor, že neměl).

 

       Maratón od podání návrhu až k jeho přijetí úřadem 18. června 2021 jistě nemusel být tak dlouhý, kdyby se úřad (1) řídil Stanoviskem MVČR a (2) jednal „nad rámec své povinnosti“ a „poskytl návodnou informaci“ předkladatelům hned při prvním vrácení návrhu. (Což úřad není pro lidi?). Pak by návrh mohl být projednán již na dubnovém zastupitelstvu. A v tom je právě ten problém: že referendum by mohlo být vyhlášeno dříve, než bude zahájena výstavba sportovní haly, a pak by zahájení muselo počkat až na výsledky referenda (§13/3). Proto je vyhlášení referenda až dosud úspěšně blokováno; a všechny možnosti bohužel ještě nebyly vyčerpány. 

 

       Referendum se musí dle zákona konat do 90 dnů po vyhlášení referenda (§15) nebo po ukončení krizového stavu (§5/2/b – platí pro již vyhlášené referendum, které za nouzového stavu nemohlo proběhnout). Další zasedání zastupitelstva je plánováno na 15. září. Pokud by se o referendu rozhodlo zde, pak rozhodnutí o konání referenda musí být vyvěšeno následujících 15 dnů (§14), tedy do 30. září. Předkladatelé navrhují konání referenda spojit s konáním parlamentních voleb 8. a 9. října. Určitě by bylo praktické, kdyby k referendu bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo, aby úřad měl dost času na
řádnou přípravu. Jenže – 

 
masary

       Představitelé ODS chtějí postavit sportovní halu teď (viz argumentace na zastupitelstvu, ale i jinde) a referendum vnímají jako ohrožení svých zájmů – současně hejtmanka (také ODS) referendum neodmítá. (Přitom o nemocnici je již stejně asi rozhodnuto, neboť představa sušické ODS je jasná: zbavit se starostí s nemocnicí, jež zodpovědný přístup pochopitelně přináší – viz vyjádření na zastupitelstvech i v médiích.) Proto to zarputilé bránění referendu: prostě musí zahájit výstavbu haly před vyhlášením referenda a zřejmě pro to udělají cokoli. Proto i postup úřadu není vstřícný vůči občanům a spíše
připomíná obvyklou „demokratickou“ svévoli. Obvyklou proto, že už není neobvyklá, v uvozovkách „demokratickou“ proto, že ODS ji má v názvu, ale s Masarykovou demokracií nemá nic společného (asi proto měla socha TGM přinejmenším s vědomím starosty snad rok zakryta ústa – viz též titulní strana SN 19/2020 –, neboť myšlenky a zásady TGM se v této „pokrokové“ době nehodí), a svévoli proto, že místo diskuse a síly argumentu se používá argument síly.

       V 89. byla za radnicí sňata socha Klementa Gottwalda, aby byla přesunuta do „Skanzenu totality“ v osadě Bezpráví. Socha, pokud vím, v Sušici zůstala, ale zdá se, že jsme se tam ocitli sami. 

 

       A bylo by zajímavé vědět, na koho Karel Havlíček Borovský myslel, když psal svůj epigram Motlitba byrokratů. Mnohdy to totiž vypadá, že „úřadování“ jde daleko, daleko za hranice povinné úřednické loajality.

 

23.06.2021
Vladimír Říha

 


{jcomments off}