Nemocnice – a cenzura

 

Nemocnice – a cenzura

 

Ta část sušických občanů, jež trnula obavami, že zahájení stavby nové sportovní haly bude kvůli nemocnici odloženo, si může uvolněně oddychnout – jejich noční můra se nenaplní. Spokojena může být i ODS s přidruženými stranami a uskupeními, jejíž zásadní náplní volebního programu nová sportovní hala byla, protože příští rok před komunálními volbami se bude mít čím pochlubit. Zato zastánci zachování PLNĚ FUNKČNÍ nemocnice v Sušici důvod ke spokojenosti nemají: její budoucnost již tak jasná není.

 

Skutečnost, že Sušická nemocnice s. r. o. má být zrušena a její provoz převeden na obchodní společnost zřízenou krajem, potvrdil v SN 16/2021 ředitel a jednatel nemocnice v jedné osobě Bc. Jiří Vlček, MBA (viz též usnesení rady města z 30.09.2021); majitelem nemocnice, tedy budovy a pozemku, by mělo zůstat město. V podstatě stav shodný s obdobím, kdy nemocnici měl v pronájmu NEMOS/Penta. K tomuto cíli, totiž nemocnice se zbavit, starostenské uskupení celou dobu nemocnici vedlo, aniž o tom veřejnost poctivě informovalo.

 

Demokracie je diskuse, říkal TGM. Dle toho by tak vážnému rozhodnutí, jímž bezpochyby ztráta nemocnice pro Sušici a Sušicko je, seriózní diskuse předcházet měla. Ovšem otevřená diskuse s veřejností, a nikoli pouze jen „demokratické“ hlasování v sedmičlenné radě města.

 

Kde ovšem diskusi vést? Na jednání zastupitelstva? Tam má sice veřejnost přístup, ale možnost vést seriózní diskusi už ovšem nikoli – jednak z časových důvodů, neboť zastupitelstvo musí projednat spoustu dalších bodů, jednak úroveň diskuse určuje předsedající, tedy starosta, hlavně však proto, že veřejnost nemá k dispozici potřebná data. (Vzhledem k tomu, že jednatel nemocnice své zprávy pro zastupitelstvo předkládá zásadně ústně, a nikoli písemně, pak potřebná data nemají ani zastupitelé, a to včetně členů rady města, ale těm to zřejmě nevadí. Koneckonců požadovaná data od ředitele nemocnice nedostávala ani dozorčí rada, ovšem to bylo se svolením rady města a se souhlasem předsedy dozorčí rady. Stížnosti na tento stav sedmičlenná rada města ve funkci valné hromady jako nejvyššího orgánu Sušické nemocnice s. r. o. důsledně ignorovala.)

 

Pokud by vedení města mělo skutečný zájem na demokratickém vyřešení kauzy nemocnice (obecně jakéhokoli závažného záměru), pak by (1) organizovalo monotematická VEŘEJNÁ jednání zastupitelstva k problematice nemocnice, (2) umožnilo (přesněji: neblokovalo) publikování příslušných dat a vedení diskuse v Sušických novinách.

 

Sušické noviny (SN) byly založeny jako informační a diskusní platforma pro občany, kde by mohli vyjádřit svůj názor k důležitým věcem nebo přednést návrh řešení k záměrům, jež se dotýkají budoucnosti Sušice i Sušicka. To byl hlavní účel Sušických novin; cíl pobavit a poučit nebo program kina a všechny další informace obdobného charakteru měly být pouze doplňkovou náplní novin. Jinde totiž praktická možnost seriózní diskuse není. Samozřejmě to předpokládalo profesionální přístup tvůrců novin a seriózní a poctivé jednání příslušných představitelů obce.

 

V současnosti je v SN nastaven režim takový, že sice občas nějaké články z neoficiálních zdrojů o nemocnici zveřejní, ovšem obvykle doplněné komentářem odpovědného politika nebo úředníka s tím, že veškerá další diskuse končí; ukázat případné nesrovnalosti v uváděných tvrzeních už prostě nelze. Je to takové „právo posledního slova“ držitelů správné pravdy.

 

Odmítání článků, jež jsou vnímány jako vedení města a starostovi nepřátelské, ač jsou to články pohříchu výsostně věcné, může u čtenářů vést k závěru, že když se o tom v SN nepíše často, tak to asi důležité nebude. Např. mítink na podporu nemocnice, který se konal na náměstí v Sušici 19. července 2018 a o kterém informovala mnohá celostátní média, redaktorům SN zcela unikl, takže v SN 14/2018, které podávaly přehled o významném dění na sušickém náměstí přes prázdniny, o něm nebyla ani zmínka; akce asi byla vyhodnocena jako bezvýznamná ve světle optimistického prohlášení starosty o nemocnici v témže čísle.

 

V posledním půlroce se hodně dělo kolem připravovaného referenda o nemocnici, jehož vyhlášení vedení města úspěšně bránilo tři čtvrti roku. V Sušických novinách byly některé související články odmítnuty (Sušickým novinám bude nabídnut i tento článek), např. ty, jež popisovaly obstrukční jednání vedení města. Lze samozřejmě chápat existenční obavy redaktorů, nelze však souhlasit s cenzurou. Odmítnuté články jsou zveřejňovány na internetu, ovšem dochází pak ke kuriózní situaci, že diskusi dotčené osoby k těmto článkům nevedou veřejně, v Sušických novinách, ale formou soukromého dopisu, jejž pak pochopitelně zveřejnit nelze.

 

Po loňských krajských volbách hejtmanka (ODS) slibovala kde co, ovšem výsledky povzbudivé nejsou: slibovaná pracovní skupina žádné výstupy ani po měsících své údajné činnosti nezveřejnila a o nemocnici bude zčista jasna ve formě obchodní (!) společnosti rozhodovat kraj. Inu, otevřenost a demokracie v podání ODS.

 

 

 

Vladimír Říha