Kraj rozhodl, že nemocnice zůstane městu

 

Kraj rozhodl, že nemocnice zůstane městu

 

V pondělí 22. listopadu Rada Plzeňského kraje rozhodla, že městu Sušice nabídne uzavření memoranda, v rámci kterého by Plzeňský kraj poskytoval městu Sušice finanční podporu na provoz nemocnice. Zároveň hejtmance Plzeňského kraje Iloně Mauritzové krajští radní uložili, aby s městem Sušicí dále jednala o návrhu memoranda a o jeho podmínkách.

„Takovéto rozhodnutí Rady kraje bylo přijato především proto, že nabídka Plzeňského kraje formou převzetí provozování nemocnice neodpovídá požadavkům, pro něž se vyslovili sušičtí občané v místním referendu. Plzeňský kraj nemůže v tuto chvíli takto závažnou okolnost nerespektovat a jsem toho názoru, že městu Sušice musí být dán prostor pro to, aby se pokusilo naplnit požadavky formulované místním referendem,“ říká hejtmanka Ilona Mauritzová.

Podle výsledků referenda by město mělo provozovat nemocnici v následujícím rozsahu: lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje.

„Finanční podporou sušické nemocnice jistě přispějeme k její stabilizaci a zachování zdravotnické péče na Sušicku. Samozřejmě jsme ale v případě, že se městu nepodaří obsah referenda naplnit, i nadále připraveni provoz nemocnice převzít. Ale to za podmínek, které jsou možné, a to zejména s ohledem na majetkové, provozní a personální skutečnosti,“ dodala Ilona Mauritzová.

Připomněla, že Plzeňský kraj už v červnu 2021 nabízel městu Sušice jako druhou možnou variantu přímé převzetí provozování nemocnice, které by spočívalo v zachování stávajícího rozsahu péče, který je v nemocnici v současné době skutečně poskytován. Tento rozsah služeb však neodpovídá rozsahu definovaném výsledkem referenda. Jedná se zejména o problematickou možnost zajištění lůžkové chirurgie a pořízení nového CT přístroje. „Plzeňský kraj nemůže v současné situaci naplnění těchto požadavků garantovat,“ zopakovala hejtmanka.

„Jsem přesvědčena o tom, že nabídka Plzeňského kraje na převzetí nemocnice neobsahuje to, pro co se vyslovilo přes 90 % hlasujících v místním referendu. Zastupitelstvo města Sušice se dne 1. listopadu 2021 vyslovilo pro variantu převzetí nemocnice Plzeňským krajem. Kraj si této důvěry velmi váží a je připraven o této variantě v budoucnu opět jednat,“ uzavřela Ilona Mauritzová.

-tz-