Zastupitelstvo z třetí řady duben 2023

Jednání zastupitelstva města 24. 4. 2023 mělo opět na programu řadu důležitých bodů.

Projednání majetkoprávních bodů proběhlo bez problémů. Dále dostal slovo vrchní strážník městské policie pan Milan Kobera, který přednesl zprávu o činnosti MP za rok 2022. Tuto zprávu doplnili ještě pan Mgr. Pavel Bártík, ředitel územního pracoviště Policie ČR v Prachaticích, a pan Jan Kurz vedoucí oddělení ve Vimperku. Oba pracovníci policie ČR měli pro práci naší městské policie jen slova chvály a zvlášť chválili spolupráci obou policií. Hovořili i o problematice dopravní situace ve městě, kdy se díky měření rychlosti snížil počet a závažnost dopravních nehod. Problémem zůstávají divoké jízdy na motorkách, kdy policie nemůže tvrdě zasáhnout, neboť se nejedná o trestný čin a „motorkář“ zůstává anonymní.

Dále se schvaloval závěrečný účet města a účetní uzávěrka za rok 2022. V diskuzi k tomuto bodu se zastupitel Pavel Dvořák dotazoval na investiční priority města a kritizoval, že město málo investuje, má peníze na účtu a chová se jako banka. Na to mu paní starostka odpověděla, že investiční priority jsou podle strategického plánu, z kterého vychází i akční plán. Podle toho si také současná koalice stanovila své programové priority uvedené v koaliční smlouvě, toto vše je zveřejněno na webu města. Otázka peněz na účtu je výsledek dobrého hospodaření a peníze, které jsou určeny na zakázky, které se začínají nebo budou realizovat. Stavební sezóna teprve začíná. Zastupitel Tomáš Samek konstatoval, že v minulém volebním období město proinvestovalo přes 360 milionů Kč, což určitě není málo. Zastupitel Pavel Dvořák se dále ptal na to, v jakém stadiu je plánovaná investice do ulice Karle Weise. Na toto mu odpověděl pan místostarosta. To jsme pořád u bodu závěrečný účet za rok 2022. Díky velké toleranci paní starostky se diskutovalo i o tématech, která se závěrečným účtem nesouvisela. Bohužel se ale ukázalo, že zastupitel Pavel Dvořák příliš nesleduje zápisy a matriály z jednání rady města a další dokumenty zveřejňované na webu, neboť tam by našel odpověď na většinu svých otázek. Při hlasování Pavel Dvořák odešel a nehlasoval. Zastupitel Milan Pešek se zdržel a podle zákona bude muset toto písemně zdůvodnit. Jeho vyjádření bude přílohou k závěrečnému účtu.

Následovala rozpočtová opatření, kde bylo cca 9,5 milionu nasměrováno do investic a oprav, více než 4 miliony do údržby a úklidu města. Přestože zastupitel Pavel Dvořák kritizoval vedení města, že málo investuje, tak rozpočtové opatření nepodpořil a další kritik zastupitel Milan Pešek byl dokonce proti. Rozpočtová opatření zastupitelé schválili a díky tomu bude moci být zahájena rekonstrukce oblasti K. Weise, dále se například bude se moci opravit komunikace Zahradní, přístupový chodník do mateřské školy v Klostermannově ulici, přístřešky na odpady v ulici SNP atd.

Součástí rozpočtových opatření bylo schválení peněz na administraci architektonické soutěže na výstavbu nové mateřské školky ve výši 500.000 Kč.

Zastupitelé schválili také zapojení města do připravovaného projektu ZEVO (zařízení na energetické využití odpadů) ve spolupráci s Jihočeským krajem. Jedná se o spalovnu, která by měla být vybudována v Českých Budějovicích ve Vrátě. Zde se paní starostka a Josef Kotál dočkali i pochvaly od zastupitele Pavla Dvořáka za to, že se jim daří prosadit překladiště odpadů v Pravětíně a město nebude muset vozit odpady na skládku na Libíně.

Následovalo projednání Marketingové a komunikační strategie města Vimperk a Strategie koncepce rozvoje kultury a kulturního turismu ve Vimperku. Zde se diskutovalo o tom, zda město vůbec toto potřebuje. Zastupitel Pavel Dvořák argumentoval již zpracovanou studií k oblasti kultury. Tuto studii zpracoval tehdejší vedoucí odboru kultury, dnes pan místostarosta Zdeněk Kuncl. Studii prezentoval radě města 24.7.2017, tedy v době, kdy byl starostou Pavel Dvořák, ale rada studii neschválila ani nedoporučila její případné dopracování. Obrazně řečeno, hodila ji do koše. Na zasedání zastupitelstva se s ní ale tehdejší starosta ohání. Pikantní na projednávání bylo, že jeden ze zpracovatelů tohoto materiálu Ondřej Špaček upozornil Pavla Dvořáka, že podobně kritizoval a zpochybňoval studii na vybudování olympijského parku na Lipně a dokonce se vsadil o lahev šampaňského, kterou dosud dluží.

Marketingová studie by schválena 10 hlasy a koncepce kultury 11 hlasy. V bodu „Různé“ jsem očekával návrh od lídra Jihočechů 2012 na revokaci usnesení o platnosti inflační doložky u nájmů z bytů, a to že nebude uplatněna. Na březnovém zasedání zastupitelstva, kde byl radou města předložen návrh na její neuplatnění, ale zástupce JIH 2012 Pavel Dvořák hlasoval proti tomuto návrhu. To znamená v rozporu s oficiální politikou hnutí. Že by se hnutí rozpadalo? Takto podobně si toto hlasování vyložil a okomentoval Milan Pešek ve svém článku „Koaliční smlouva v troskách?“, kdy psal o hlasování Ing. Hudečka. Ve svých článcích Milan Pešek několikrát sliboval, že navrhne revokaci usnesení, neboť se jedná o jednu z priorit hnutí a dokonce obviňoval paní starostku, že nechala o tomto hlasovat, když věděla, že se dva zástupci hnutí jednání zastupitelstva nezúčastní, a z použití matoucí formulace usnesení. Čekal jsem však marně. Žádný návrh od Milana Peška na revokaci usnesení nepřišel. S tímto tématem nevystoupil ani v diskuzi. Zklamaní jsou možná i někteří jeho příznivci. Ukázalo se, že Milan Pešek řeší všechny problémy a je hrdina jen nad klávesnicí počítače. A to je také jeden z důležitých závěrů z jednání zastupitelstva pro ty, kteří to ještě neví.

Ing. Bohumil Petrášek