Problém vyřešen, ovce zastřeleny

Smrt z moci úřední aneb problém vyřešen, ovce zastřelen

Článek, který dnes zveřejňuji, jsem se rozhodla napsat po neuvěřitelném zážitku s postupem státní správy města Vimperk, dalších orgánů Města a členů honitby MS Nezdiny…

Fakta:
8.5.2023 byly v katastru města Vimperk, v lokalitě Na Chválovně, zastřeleny 2 ovce – matka s dva až tříměsíčním mládětem, za přítomnosti Městské policie, členem MS Nezdiny. Obec takto vyřešila skoro měsíc trvající problém s volně pobíhajícími ovcemi na území města …..

Jsem člověk, který se celý život snaží zvířatům pomáhat, léčit je a zachraňovat, proto rozhodnutí o zabití dvou zdravých zvířat úředníkem od stolu (úředníka z odboru životního prostředí), navíc mámy s mládětem, je pro mě nepřijatelné. Takové rozhodnutí z mého pohledu překračuje všechny meze etiky, empatie, vztahu k živým bytostem.

Celý příběh začal ale daleko dříve.

Od Velikonoc se v této lokalitě pohybovala trojice ovcí – beran, ovce a čerstvě narozené jehně. Beran posléze zmizel, ovce s jehnětem zůstala a opakovaně se na louce nad silnicí pohybovala. Mnoho občanů se nad tímto pozastavovalo, někteří měli strach především o jehně, ale i jeho matku. Volali proto na městskou i státní policii v domnění vyřešení situace – zajištění bezpečnosti zvířat i silničního provozu.

Městská policie situaci začala řešit. Zjistila, zvířata jsou neoznačená, nelze tedy dohledat majitele. Přesto se poptala v uvedené oblasti různých chovatelů, zda jim ovce nechybí. Opakovaně jezdila plašit ovce v případě, že se pohybovaly moc blízko krajnice, snažila se i o odchyt, ale dvoučlenná hlídka opravdu nemá šanci na úspěch, naopak se zvyšuje stres a vystresované ovce jsou neobyčejně rychlé.

Státní policie také monitorovala situaci, ale důkazy o pohybu ovcí na krajnici (fotografie) se i při opakovaných výjezdech zajistit nepodařilo.

16.4.2023 oficiálně Městská policie informovala orgány státní správy města Vimperk s žádostí o řešení situace.

Žádnou odpověď nebo instrukce podle tvrzení vedoucího MěP do 9.5.2023 nedostala, nevěděla tedy jak dále postupovat.

Část děje, který se dotýká mě osobně proběhl takto:

Den první 7.5.2023 = krátce po poledni mi volá městská policie, že opět neúspěšně odchytává ovce Na Chválovně ( hlídka, 2 strážníci), mají strach o bezpečnost silničního provozu a poprvé žádají o radu, jak na to….se strážníkem jsem se domluvila o možných postupech, zazněla i polemika o odstřelu, což jsem důrazně odmítla. Jako nejrozumnější se mi jevila možnost uspat ovce uspávací puškou. Já tento nástroj nevlastním, ale slíbila jsem sehnat buď kolegu veterináře, nebo poprosit o spolupráci Správu národního parku Šumava, který tento typ znehybnění používá běžně. Vzhledem k tomu, že byl Státní svátek, nešla celá akce uskutečnit okamžitě. Jen připomínám, že ovce se na louce v tu dobu vyskytovali už měsíc. V naší lokalitě jsou ale i další možnosti odchytu – ovčáčtí psi, pomoc hasičů, odchytové firmy apod.

Den druhý 8.5.2023 = po 13 hod volá opět městská policie, že už nemusím nic řešit, problém je vyřešen , ovce jsou zastřeleny! Nechápala jsem, a když jsem se zeptala, jestli se nezbláznili, jen se dotázali „co s nimi, máme vám je dovézt do kafilerního boxu, nebo je tu máme nechat ležet!??? Ovce byly převezeny k řádné likvidaci do mé ordinace – v 6 kilovém jehněti byla díra 20x 20 cm!!!, střelba byla tedy z bezprostřední blízkosti malého zvířete. Podle vysvětlení strážníků se na louku s ovcemi dostavil člen mysliveckého sdružení MS Nezdiny. Protože se nemohl na nepovedený odchyt dívat a vyhodnotil pobyt ovcí v blízkosti silnice za rizikový, po telefonické konzultaci s hospodářem příslušného MS zvířata odstřelil. Celá situace mě tak rozčílila, že jsem ještě ten den večer šla podat na státní policii žádost o prošetření celého incidentu a prosila jsem o nafocení střelených ovcí. Neúspěšně, byla jsem odkázána zpět na Městskou policii s tím, že trestný čin se určitě nestal, možná přestupek…..jak to můžou tak jistě vědět, když nic neprověřovali?

Den třetí 9.5.2023 = běhám mezi městskou a státní policií, snažím se o vysvětlení, proč došlo k tak brutální akci. Znovu neúspěšně žádám o podání trestního oznámení na neznámého pachatele a prošetření celé události. Znovu jsem odkázána na MěP, kde ale přesně neví, co se vlastně stalo, není ještě sepsán protokol od přítomných strážníků. Městská policie mě posílá na státní, státní policie mě odkazuje na městskou. Vedoucí odboru životního prostředí, pan Kotál, mi na telefonický dotaz, zda byl předem o odstřelu ovcí členy MS informován sdělil, že nikoli, ale že s tím nemá problém, protože situaci bylo třeba řešit. Že jsou i jiné možnosti, např. pomoc více lidí, třeba hasičů mu nepřipadala nutná.

Den čtvrtý 10.5.2023 = oficiálně navštěvuji zasedání Rady města, vysvětluji celou událost a žádám o vysvětlení a vyvození důsledků především pro další podobné situace do budoucna. Zároveň podávám oficiálně žádost o prověření na podatelně. Rada města je překvapena, zděšena, prý vůbec netušila, jak celý příběh probíhal, co se na území města (omlouvám se, asi 300m od cedule Vimperk) děje a slibuje, že se tím bude zabývat. Přesto v zápisu Rady města o mé návštěvě, ani mé písemné žádosti není ani zmínka… nedůležité??

Den dvacátý čtvrtý 30.5.2023 : konečně dorazilo vyjádření Rady Města. Z vyjádření paní starostky mám pocit, že lžu vlastně já, uvádím nepravdy. Městská policie v rámci jejich sil konala (souhlasím, ale 2 členná hlídka opravdu nemá šanci ovci chytit, běhání po louce pak připomíná grotesku ze starých filmů), úředníci vše velmi aktivně řešili – cituji: “ odbor ŽP učinil několik telefonátů, za účelem zjištění možného majitele, avšak bohužel neúspěšně“ proto se ústně 26.4.2023 dohodl s vedoucím honitby na likvidaci odstřelem „velmi nebezpečných zvířat“ -15 kg ovce, 6 kg jehně – vše v mezích zákona.

Obec se celé záležitosti, kdy se měla postarat o odchyt a péči nalezených zvířat, zbavila odkazem na zákon o myslivosti a nesmyslným usmrcením zvířat.

Usmrcení zvířat, místo kvalifikovaného odchytu, se vedení města zdá jako rozumné, adekvátní řešení.

Ani slovo lítosti, empatie, o nějakém humánním plánu, jak podobné situace do budoucna řešit ani
slovo.

Do teď nechápu, jak se něco takového mohlo stát. Nikdo nic nevěděl (nikdo = MěP, starostka,Rada města, státní policie),že nebyl informován o průběhu řešení celé situace, přitom starost o nalezená zvířata, i hospodářská, náleží obci, samosprávě. Neproběhla ani společná porada orgánů města, jak v tomto případě postupovat.Nikoho nenapadlo, ani na chvilku, že se můžou zvířata odchytnout třeba uspáním, nebo za pomoci dobrovolných hasičů, s kterými mám v podobných případech velice dobré zkušenosti. Střílelo se v bezprostřední blízkosti trvale obydlených domů na louce, kde pobíhali strážníci městské policie – také nebezpečná záležitost.

Zapojit k odchytu zvířat více lidí (dobrovolné hasiče, městskou policii, eventuelně spolky, dobrovolníky) nepřipadá vedení města adekvátní k nastalé situaci a není třeba se tím do budoucna zabývat.

V jiných městech zachraňují např. ptáky z metra, holuby tonoucí v řece, momentálně běhá po loukách na Olomoucku nandu palmový a nikomu to nevadí… u nás se ovce jednoduše zastřelí s tím, že je nebezpečná, musela by být v karanténě a kdo by se vlastně o ně asi staral…. No přece Město, které je na něco podobného plně vybaveno.

Jsem přesvědčena, že zvolený postup koliduje se:

Zákonem na ochranu zvířat proti týrání č.166/99 Sb. – § 5 nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře je stejně jako člověk živým tvorem schopným na různém stupni pociťovat bolest a utrpení a zaslouží si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Utrácení toulavých zvířat po uplynutí určité doby, např. karantény zákon mimo stanovené důvody usmrcení nedovoluje.

Je pravda, že právo myslivosti je z tohoto zákona vyňato, ale má zase svá jiná pravidla.

Zákonem o myslivosti 449/2001 Sb. – myslivecká stráž je oprávněna usmrcovat po předchozím oznámení místně příslušnému obecnímu úřadu zdivočelá hospodářská zvířata ve vzdálenosti větší než 200m od nehonebního pozemku – pokud zvíře páchá škody myslivosti

15kg ovce a 6 kg jehně spásáním trávy těžko škody myslivosti páchá, v době údajně plánovaného odstřelu, ani den po té, nebylo jasné, zda je střelec vůbec myslivecká stráž. Oficiálně nebyly orgány města, Městská policie, o tomto postupu informována, pouze byl učiněn telefonický souhlas hospodářem dané honitby. Myslím, že obzvlášť situace usmrcení neškodného zvířete by si řádný, srozumitelný a zdokumentovaný postup zasloužila. A diskutabilní je i 200m od nehonebního pozemku (nejbližšího obydleného stavení)

Pokud myslivecká stráž má starost o bezpečnost silničního provozu, má se obrátit na policii ČR.

Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. – konstatuje, že zvíře není věc, ale „zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor“

§1058 – je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno
-Osoba, která nalezené zvíře opatruje o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník §1059 – je-li nalezeno zvíře zjevně určeno k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se někdo do dvou měsícům vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo

Oznámení toulavého zvířete na městskou policii je oznámení nálezu obci, protože městská policie je orgánem města. Obec (starosta) má pak povinnost se o zvíře postarat podobně, jako se stará o správu jiné nalezené věci, respektive rozhodnout jak s ní bude naloženo (nikoli jí usmrtit) a pokud je to třeba, zajistí kvalifikovaný odchyt. Souběžně s tímto rozhodnutím má obec povinnost zveřejnit informaci o nálezu. Zákon nerozlišuje mezi jednotlivými druhy, ale hovoří o zvířeti, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, není tedy možné, že se obec postará pouze o psy, nikoli o kočky, nebo třeba ovce.

Veterinárním zákonem č.166/1999 Sb. – obec platí veškeré náklady spojené s odchycením a karanténou odchyceného zvířete.

Vítejte v realitě vstřícného města a vstřícného úřadu. Musím přiznat, že podobnou reakci zástupců města jsem vlastně asi čekala, vždyť to byly jenom ovce, my máme přece všichni jiné starosti. A jestli někdo třeba pochybil nebo mohl konat jinak – úředníci od stolu snadno řeší likvidaci 3 měsíčního jehněte, myslivci zastřelí bez výčitek z blízkosti bezbrannou ovci s jehnětem, policie jen krčí rameny a Rada města je chvilku zděšena, ale za lháře je označen ten, kdo na způsob takového řešení upozorní….. nic se vlastně neděje, důležité je, že jako obvykle ruka ruku myje, jen tentokrát jsou ty ruce od krve.

Jako výsměch celému tomuto příběhu je pak  ostrém kontrastu úvodník Vimperských novin paní starostky, Dobré zprávy existují , cituji: „pozitivní způsob myšlení není o lehkovážnosti, o ignorování starostí a reality, ale o odpovědnosti řešit problém s vidinou, že bude lépe…“????

V jednom ale s paní starostkou souhlasím – cituji ze stejného článku – „Vede-li tě skuhrající havran, dojdeš jenom k mršině..“ To naprosto sedí, já měla naprosto reálně mršiny v kafilérním boxu.

Co dodat…. Je s podivem, že si orgány města nejsou schopny poradit se dvěma malými ovcemi, jak si pak mohou poradit s celým městem??

MVDr. Šárka Janásková