V pondělí zasednou zastupitelé

Zastupitelé budou na svém pondělním zasedání mimo jiné řešit údržbu areálu Vodník a příjezdovou cestu k němu.

 

Program devatenáctého zasedání vimperského zastupitelstva:

 

1.Zahájení, volba volební a návrhové komise

 

2.Kontrola usnesení

 

3.Majetkoprávní záležitosti
a)Prodej části pozemků KN č. 2072 a 2071/6 v k. ú. Vimperk
b)Prodej části pozemku KN č. 836/1 v k. ú. Vimperk u prodejny potravin ve Špidrově ulici
c)Žádost o prodej části pozemku KN č. 2522/1 U Sloupů, zázemí k bývalé budově kina
d)Prodej budovy garáží s pozemkem KN č. 2522/111 a parcelou KN č. 2522/147 v k. ú. Vimperk – areál U Sloupů
e)Prodej staveb s parcelami KN č. 2522/41, 2522/42 a 2522/43 a manipulační plochou KN č. 2522/161 v k. ú. Vimperk U Sloupů
f)Koupě pozemků pod komunikací mezi osadami Cejsice – Výškovice
g)Budoucí odkoupení pozemků pro realizaci stavby rozšíření křižovatky v dolních kasárnách za nádražím se společností STTEN s. r. o.
h)Návrh Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene, odkoupení budovy TKB – změna v rozsahu věcného břemene pro společnost Telefónika 02 Czech Republic, a. s.
i)Bezúplatný převod pozemků – komunikace od PF ČR
j)Žádost o přehodnocení záporného stanoviska města Vimperk – odkup pozemků v k. ú. Vimperk, Lipka u Vimperka, Klášterec u Vimperka a Solná Lhota
k)Převod pozemků v k. ú. Vimperk – sdělení Vojenských lesů a statků, s. p.
l)Vyjádření k úhradě dluhu vzniklého na nájmu bytu č. 23 v ulici Mírová čp. 430 ve Vimperku, žádost o souhlas s úhradou splátek

 

4.Návrh „Smlouvy o společném postupu při rekonstrukci komunikace a vybudování veřejného osvětlení – Vodník”

 

5.Návrh smlouvy o půjčce na VZ „Vimperk, sportovní areál – oplocení fotbalového hřiště”

 

6.Návrh „Smlouvy o spolupráci při údržbě sportovního areálu Vodník”

 

7.Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk

 

8.Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2012

 

9.Přehled pohledávek města Vimperk k 30.06.2012

 

10.Žádost o finanční příspěvek města Vimperk na provoz chirurgické ambulance

 

11.Návrh dohody „Uznání dluhu a dohody o splátkách dluhu” BH – Nemocnice Vimperk

 

12.Návrh smlouvy o půjčce Městským lesům Vimperk s. r. o.

 

13.Návrh pořízení změny č. 2 Územního plánu Vimperk

 

14.Žádost do ROP – cyklotrasa Volyňka

 

15.Informace k honitbám s majetkovým podílem města

 

16.Zpráva finančního výboru o kontrole hospodaření Městského kulturního střediska ve Vimperku

 

17.Různé

 

18.Diskuse

 

19.Závěr

 

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města.