Změníme název MKS, tradice je tradice.

zastupitelstvoObě prohlášení z titulku zazněla na středečním jednání zastupitelstva Sušice z úst pana starosty poměrně krátce po sobě, i když při projednávání různých bodů. Co všechno ještě 13. zastupitelstvo projednalo?

 

Z MKS je SKC

Změna názvu není tím jediným, co se u (dosud) Městského kulturního střediska mění. Zastupitelstvo schválilo novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Sušické kulturní centrum, kterou kromě názvu mění také sídlo ze současné Sokolovny do nově zrekonstruované budovy kina. Z pohledu města je významnou změnou a hlavní příčinou změny zřizovací listiny to, že budovy, které kulturní centrum bude užívat již nebudou bezplatně zapůjčeny, ale bude je mít od města pronajaté. Důvodem není to, že by město chtělo na pronájmu vydělat (peníze na pronájem stejně dostane kulturní centrum od města), ale díky tomu si bude moci odečíst DPH z investic do rekonstrukce kina a stavby komunitního centra.

A když už se prováděla tahle změna, došlo i na oficiální změnu sídla do budovy kina, kam se MKS (vlastně už SKC) po rekonstrukci přesune a také na změnu názvu. Právě změna názvu vyvolala největší diskusi, pan starosta Mottl změnu obhajoval tím, že slovo centrum je modernější, zatímco výraz středisko je spojen s minulým režimem. Paní ředitelka MKS Doubravová argumentovala, že budova kina vlastně nemá žádný název a že zde už nebude jen kino, takže nový název organizace má definovat i samotnou budovu jako kulturní centrum. Označení S.I.R.K.A. (Sušická regionální kulturní aula), používané pro projekt rekonstrukce kina, už zřejmě zmizel v propadlišti dějin.

 

Tradice je tradice

Nějakou chvíli po schválení změn u MKS zastupitelé schvalovali každoroční naplnění sociálního fondu společnosti SULES s.r.o., které jako obvykle schválili darovací smlouvu ve výši 105 tisíc Kč. Hlasování se zdržel pan Kůs (KSČM), který prohlásil, že i když je vlastníkem město, „eseróčko“ by se mělo postarat samo o sebe a nedostávat peníze zvenčí. Starosta konstatoval, že je nakloněn tomu s panem Kůsem souhlasit, ale že tradice je tradice. Díky právě schválené změně názvu MKS tím u přítomné veřejnosti vyvolal salvu srdečného smíchu.

 

Bioodpad je levnější

Zastupitelé také schválili dodatek ke smlouvě o likvidaci komunálního odpadu s firmou RUMPOLD-P, s.r.o., který upravuje cenu za svoz a likvidaci bioodpadu z nedávno nově rozmístěných kontejnerů. Cena za tunu biologicky rozložitelného odpadu činí 1 719 Kč, což je asi o 580 Kč méně než za likvidaci směsného odpadu, ve kterém dosud bioodpad často končil. Město by podle jeho zástupců mělo zavedením kontejnerů na biologický odpad ušetřit celkové náklady za likvidaci odpadů. Otázkou ovšem je, zda se jen do nových kontejnerů přesune bioodpad z nádob na směsný odpad, nebo jestli budou občané kontejnery využívat i na biologický odpad, který zatím likvidovali jiným způsobem. Ať už ale město skutečně ušetří nebo ne, rozšíření možnosti třídění odpadu je rozhodně pozitivní.

 

Majetková agenda

Zastupitelstvo neschválilo prodej pozemkové parcely 1416/3 a stavební parcely 1250 včetně objektu vodárenského zařízení bez č.p. panu Haláškovi ze Sušice. Důvodem je to, že se v daném objektu počítá s umístěním automatické tlakové stanice pro zásobování vodou předpokládané nové výstavby v horní části Nuželické ulice a v objektu bývalých kasáren.

Zastupitelstvo schválilo prodej části parcely č. 1069/48 v k.ú. Sušice nad Otavou o výměře cca 105 m2 firmě Centrum Gastronomie s.r.o. za kupní cenu 250,- Kč/m2. Jde o část komunikace v bezprostřední blízkosti bývalého ředitelství SULES, které firma již od města koupila. Městu přitom zůstane dostatečná přístupová cesta k sousednímu pozemku, který je jeho majetkem.

Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod pozemků 2390/2-9 a 2679 o celkové výměře asi 1550 m2 od státu na město. Jde o pozemky tvořící břeh Otavy v blízkosti bývalého areálu kasáren PS.

 

Zastupitelé také schválili projekt rekonstrukce a rozšíření Domova pro seniory (u Otavy) o oddělení se zvláštním režimem. Jde o změnu dosavadních pětilůžkových pokojů ve druhém a třetím patře stávající budovy na jedno- a dvoulůžkové pokoje a o zřízení oddělení se zvláštním režimem v části sousední budovy (dosud katastr), který bude využit pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou či podobnými potížemi a kteří vyžadují zvláštní péči. V letošním roce se předpokládá investice ve výši 4 miliony korun (z toho 2,5 milionu tvoří dotace), celkové náklady by měly být 8,6 milionu Kč (z toho dotace 6,4 milionu).

Aby bylo možné žádat o dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad, schválilo zastupitelstvo také dva další projekty: Rekreační Otavský Park a Sportovně rekreační centrum Sušice. První projekt by měl představovat rekonstrukci venkovního koupaliště a vybudování zázemí pro cyklisty a bruslaře, případně i v zimě běžkaře, v celkové hodnotě asi 15. milionů korun, druhý projekt by měl zajistit vybavení fitness centra, masáží, spinningu apod. v novém krytém bazénu v rámci majetku města v hodnotě do 5,5 milionu Kč. Dosud se počítalo s tím, že si toto zařízení pořídí přímo nájemci těchto prostor. Realizace obou projektů je podmíněná přijetím dotace.

 

Rozpočtová opatření

Zastupitelstvo schválilo navýšení částky na rekontrukci vodovodu a kanalizace v ulicích Pravdova, Villaniho a Studentská o 2 miliony Kč. Důvodem je prodloužení nového vodovodního řadu až do ulice Lerchova, čímž dojde k vytvoření okruhu umožňujícího v případě havári náhradní zásobování vodou sídliště Sirkařská a oblasti kolem Nádražní ulice. Také dojde úpravě přechodu v Pravdově ulici tak aby odpovídal bezpečnostním předpisům.

Zastupitelstvo schválilo navýšení rozpočtu na opravu domu č.p. 138 v Nádražní ulici (u kruhového objezdu) o 250 tisíc Kč. Původně zde byla plánovaná pouze oprava střechy a dřevěných prvků ve štítech budovy. Protože bude nutné postavit kompletní lešení, provede se současně i oprava fasády.

Zastupitelé také schválili navýšení prostředků na provoz MKS pro galerii Branka o 110 tis. Kč. Kvůli nutné obnově napojení na rozvody vody a kanalizace bylo z rozpočtu Branky vyčerpáno více prostředků než byl původní předpoklad, rozpočet MKS navíc původně vůbec nepočítal s provozováním galerie Branka a nebyly v něm pro tento účel prostředky.

Kvůli sloučení ZŠ Komenského a TGM schválili zastupitelé převod zbývající části příspěvku na provoz ze ZŠ Komenského na ZŠ TGM.

Zastupitelé také schválili přijetí a zaúčtování několika dotací.

 

Ostatní body a diskuse

V souvislosti s tím, že kuchyně ZŠ TGM zajišťuje stravování nejenom pro své žáky, schválilo zastupitelstvo dodatek ze zřizovací listině TGM, kterým se rozšiřuje okruh doplňkové činnosti o hostinskou činnost.

Pan starosta Mottl informoval zastupitelstvo o jednání s majitelem objektu bývalé lékárny na náměstí (Rozacínovký dům) o zajištění havarijního stavu domu a o možnosti odkupu domu městem. Vzhledem k řadě komplikací i výrazné neshodě v možné výši kupní ceny nesouhlasilo zastupitelstvo s pověřením starosty k dalším jednáním o koupi tohoto objektu.

Starosta spolu s paní zastupitelkou MUDr Novou informoval o jednáních s Plzeňským krajem týkajících se sušické nemocnice. V současné době vypadají jednání poměrně optimisticky, podrobnosti přineseme v samostatném článku.

Zastupitelé se věnovali i změně zajištění stravování v Domově pro seniory, který místo z nemocnice odebírá jídlo od Domu s pečovatelskou službou. Tím sice došlo k určitému snížení příjmů nemocnice, na druhou stranu se ale snížily výdaje sociálních služeb města.

Paní doktorka Prajerová z pléna tlumočila obavy některých obyvatel staré Dlouhoveské ulice o bezpečnost budov při provozu spojeném s výstavbou nového mostu na Santos. Protože jde jen o poměrně lehkou dřevěnou konstrukci, není zátěž v ulici nijak nebezpečná a je nižší než při nedávné objíždce hlavní silnice, která tudy vedla.

Paní doktorka také předala žádost několika občanů o přesun stanoviště autobusu do Prahy na nábřeží z konce na začátek autobusových zastávek (k lávce). Žádost bude předána firmě ČSAD autobusy Plzeň, která zastávky provozuje.

Ředitelka muzea Šumavy Mgr. Řezníčková požádala o prověření, zda ze strany úředníků města nedošlo k porušení zákona o pohřebnictví.

Pan Mika vystoupil s nejasnou žádostí o vymahatelnost práva v souvislosti s již 15 let se táhnoucím sousedským sporem. Pan starosta Mottl jej upozornil, že zastupitelstvo nemá vliv na výkon státní správy.