rumpold

Likvidace odpadu se prodražuje

Aktuálně z radnice

Odpadové hospodářství – Zastupitelstvo uložilo radě města a odboru majetku a rozvoje města,  zabývat se řešením současného smluvního vztahu s firmou Rumpold-P s. r. o. Plzeň, která pro město zajišťuje likvidaci odpadů.
Stávající smlouva platí od roku 1998  a z hlediska cen je každoročně upravována smluvním dodatkem. Nárůst cen likvidace odpadu řešili zastupitelé na zářijovém jednání – předpokládaná částka, o kterou se zvýší výdaje města na likvidaci odpadů v letošním roce se pohybuje zhruba kolem 120 tisíc korun.

 

Dodavatel služby Rumpold-P s. r. o. navrhuje řešit stávající smlouvu generálním dodatkem, který by nahradil a doplnil dodatky předchozí. Není ale vyloučeno, že v příštím roce by mohla být stávající smlouva nahrazena novou – v tom případě město přistoupí k vypsání nového výběrového řízení na  dodavatele služby. To uvedl i vedoucí odboru majetku a rozvoje města Ing. Marek na jednání zastupitelstva s tím, že tahle varianta může nastat v případě další úpravy ceny nebo předmětu smlouvy.

 

Dodatek, který byl předložen ke schválení zastupitelstvu, přestože jej rada města ke schválení nedoporučila, se týká změny cen za likvidaci odpadu pro rok 2013. Na letošek byly v rozpočtu města schváleny výdaje na odpadové hospodářství ve výši 9,3 milionu korun, příjmy 0,7 mil. korun. Meziroční nárůst (v r. 2011 byly skutečné výdaje – 9,5mil. Kč, v roce 2012 už 9,99 mil. Kč) je způsoben zejména úpravou cen za služby a jejich objem. Největší nárůstovou položkou je likvidace odpadů ze Sběrného dvora, který občané využívají čím dál častěji a kde nejnákladnější na zlikvidování je stavební a demoliční odpad (včetně odpadu obsahujícího azbest). Pro letošní rok zastupitelstvo nakonec schválilo požadované navýšení a zároveň výše popsané ukládací usnesení o řešení situace.

-as-