Na prázdniny s čistou hlavou

 

 

Na prázdniny s čistou hlavou…

 

 

 

 

       Poslední zasedání zastupitelstva s sebou přineslo veřejnou diskuzi na místních internetových portálech a facebooku díky materiálům, které byly projednávány, a s tím se svezlo i několik komentářů k současnému dění ve městě. Proč ne. Jen by bylo dobré a hlavně správné, aby si autoři příspěvků ověřili fakta a uváděli kompletní a pravdivé informace. Proto jsme se rozhodli uvést některé věci na pravou míru. Nevidíme jako prospěšné ani smysluplné diskutovat nad komentáři s polopravdami a někdy i lživými informacemi. Toho jsme si užili v minulém volebním období až přesmíru, tak proč se znovu vracet do starých kolejí. Na druhou stranu si myslíme, že Vimperáci mají právo na pravdivé informace, proto jsme považovali za vhodné touto cestou se k některým tématům vyjádřit.

 

 

 

Nákup areálu SAK v Pražské ulici

       O nákupu tohoto areálu se jednalo již za paní starostky Chumanové a následně za vedení všech následujících starostů. Město vždy projevovalo zájem získat tento areál do svého vlastnictví. Mezi vedením města a společností SAK byla učiněna dohoda, že v případě jeho prodeje bude město osloveno jako první. Hodnota areálu podle znaleckého posudku byla stanovená několika způsoby. Město nakupuje a prodává nemovitosti za cenu v místě a čase obvyklou. Cena celého areálu byla v tomto případě stanovena jako cena obvyklá ve výši 9,75 mil Kč. Po opakovaném jednání s vedením firmy byla dohodnuta prodejní cena ve výši 7,5 mil Kč, tedy nižší téměř o čtvrtinu oproti ceně obvyklé. Na  pracovní poradě zastupitelů panovala shoda, že se jedná o strategické místo a město by tento areál mělo koupit. Využití areálu bude předmětem diskuze, kdy jednou z variant je přemístění našich městských služeb.

 

 

 

Ulice 1. máje

       Projekt na rekonstrukci ulice 1. máje jsme převzali v podobě, která neodpovídala studii a zejména požadavkům místních podnikatelů a jak se ukázalo, ani neřešila potřeby obyvatel z hlediska bezpečnosti. Rovněž v této podobě byl projekt pro dopravní policii nepřijatelný. Po jednání s občany a podnikateli jsme společně s dopravní policií našli průchodné řešení. Dnes máme kladné stanovisko od dopravní policie a nyní se aktualizují stanoviska ostatních dotčených orgánů, aby mohlo být pokračováno v řízení o vydání stavebního povolení. Prioritou zůstává zahájení rekonstrukce této ulice v letošním roce a v roce 2020 její dokončení. Celá rekonstrukce je finančně pokryta, a to ve výši necelých 75 mil Kč, která odpovídá vysoutěžené ceně v roce 2018. Nikoliv ceně 85 mil Kč, kterou uvádí Pavel Dvořák.

IMGP7386

 

 

 

Oprava komunikací

       Každý rok je diskuze nad částkou peněz na opravu komunikací po zimě. Je to věc, která trápí všechny řidiče, a proto jsme vysoutěžili firmu na opravu výtluků na 2 roky. Roční náklady na výtluky jsou cca 3 mil Kč, tedy stejné jako v minulých letech. Chceme mít možnost začít s opravami silnic ihned, jakmile to počasí na jaře dovolí. Na základě letošních zkušeností připravíme s firmou změnu organizace práce tak, aby nedošlo k výrazným prodlevám mezi vyfrézováním a asfaltováním. To nám samozřejmě také vadí.

 

 

 

Přístřešek na Vodníku

       Realizace přístřešku na Vodníku je dle projektu, který jsme zdědili po minulém vedení. Jeho účelem je možnost odložit věci, případně se převléknout do sportovního. V tuto dobu není přístřešek dokončen. V obvodových stěnách budou vyříznuta okna a přístřešek bude vybaven boxy na odložení věcí. Součástí akce je taktéž již realizované nové oplocení v délce cca 150 m.
O tomto záměru byli informováni všichni zastupitelé při schvalování rozpočtového opatření na tuto akci.

 

 

 

Rekonstrukce rozvodů vody v areálu Vodník

        V areálu Vodník se nejedná o opravu kanalizace, jak je mylně uváděno v článku Šárky Janáskové, ale jedná se o opravu nefunkčního rozvodu vody. V loňském roce bylo na tuto skutečnost minulé vedení města upozorněno a požádáno o řešení havarijního stavu, bohužel se tak nestalo. Město je  vlastníkem rozvodů vody i chatek, a proto je logické, že opravu vodovodu bude hradit město. V současné době je roční nájemné za chatky více jak 80 tis Kč.

 

 

 

Městská hromadná doprava

       Městská doprava ve Vimperku je a byla pro dopravce ztrátová. Od samého počátku jejího provozování (září 2014) je městská doprava ze strany města dotována, a to i se souhlasem minulého vedení radnice. Celkové roční náklady pro rok 2019 činí necelých 800 tis. Kč, které jsou kryty tržbami za jízdné v předpokládané výši cca 230 tis. Kč a dotací ze strany města dopravci na pokrytí ztráty z provozu ve výši cca 570 tis Kč. Změna spočívá v tom, že do budoucna budou náklady na dopravu kryty plně z dotace a nebudou částečně hrazeny cestujícími, což pro město představuje navýšení dotace o cca 230 tis Kč ročně. Není tedy pravdou, jak uvádí Zdeněk Kutil ve svém článku, že město bude stát MHD zdarma ročně 1 mil Kč.

 

 

 

Předseda kontrolního výboru

       Na ustavujícím zasedání zastupitelstva byla funkce předsedy kontrolního výboru nabídnuta opozici tak, jak je zvykem. Opozice žádného kandidáta nenavrhla. Tato situace se opakovala i po rezignaci předsedy kontrolního výboru v únoru 2019. Předsedou kontrolního výboru musí být člen zastupitelstva, a proto jsme byli nuceni navrhnout předsedou kontrolního výboru zastupitele z řad koalice. V minulém funkčním období funkci předsedy vykonávala Šárka Janásková, i přesto, že byla členkou rady města od 15.5.2017.

 

 

 

        Jako volení zastupitelé cítíme povinnost vůči občanům uvádět úplné a pravdivé informace a to nás vedlo k napsání tohoto vyjádření a uvedení informací na pravou míru.

 

 

 

Přejeme Vám hezké a klidné léto.

 

 

 

Jaroslava Martanová, Zdeněk Kuncl, Bohumil Petrášek, Tomáš Samek, Petr Samek, Stanislav Hlava, Martin Vališ, Dagmar Rückerová,
Jiří Cais, Jan Hanžl, Jiří Formánek, Karel Beránek, Karel Hudeček

{jcomments off}