Zdražování pokračuje!

A jobovky ze strany vedení města nekončí.

Tentokrát se zdražování týká zejména obyvatel náměstí a přilehlých ulic. Radní města svým Nařízením č. 6/2023 „upravili“ cenu parkování na náměstí Svobody, ulice Svornosti, ulice Pivovarské a tržnice. Stejným nařízením Rada města zrušila i bezplatné víkendové parkování na určených úsecích místních komunikací, tedy v zóně s parkovacími automaty. Dotčené zóny jsou vyznačené v situační mapě.

Podívejme se zpět do historie. Již v roce 1996, tedy za starostování Ing. Kvasničky, vzniklo Občanské sdružení, které sepsalo petici čítající 94 podpisů občanů žijících na náměstí Svobody, kteří nesouhlasili se stávajícími stavem na náměstí Svobody. Za starostování Ing. Petráška vydalo město Nařízení č. 2/2011 na základě, kterého začalo vybírat peníze za parkování ve výše zmíněných lokalitách. Pro obyvatele, kteří měli trvalý pobyt v uvedených zónách vydalo město Vimperk, prostřednictvím Odboru investic a údržby, parkovací kartu označenou jako „Rezident“. Jednomu zájemci mohly být vydány maximálně dvě parkovací karty. Současně odbor vydal jednu parkovací kartu s označením „Domovní parkovací karta“, která byla vydána k čp. budovy. Oba typy karet byly v ceně 300 Kč/rok. Dále byla k dispozici předplacená parkovací karta za 5 000 Kč/rok. To vše pro automobily, které nepřesahují nejvyšší přípustnou hmotnost 2,5 tuny.

A co se novým nařízením změnilo?

Uvedeným Nařízením města z roku 2023 se vydává pouze jedna, a to elektronická parkovací karta „Rezident“ za částku 600 Kč/rok a pokud žadatel vlastní ještě druhý automobil, tak další karta je už za 1 200 Kč/rok. Domovní parkovací karta byla zrušena. Předplacená parkovací karta stojí 500 Kč/měsíc a roční karta vyjde na 6 000 korun.

Ale pozitivní zpráva je, že došlo k rozšíření parkovací karty Rezident takto:

b.) školské právnické osobě a sportovní organizaci, která je provozovatelem motorového vozidla kategorie M1 nebo kategorie N1, jehož nejvyšší celková hmotnost nepřevyšuje 3,5 tuny. Pokud žadatel vlastní či provozuje ještě druhý automobil, prodá mu město Vimperk ještě jednu elektronickou parkovací kartu za cenu 600 Kč/rok při splnění shora uvedených podmínek.

Je otázkou, co k tomuto rozšíření rezidentního parkování Radu města vedlo? Že by to bylo například tím, že v Radě města sedí JUDr. Samek, který je spjat se sportovním klubem Fischer Ski Klub Šumava Vimperk, jehož dodávky běžně parkují na náměstí?

Nicméně je třeba konstatovat že za stav, ve kterém se nachází náměstí Svobody mohou právě jeho obyvatelé. Jsou to právě oni, kdo na své náklady opravují fasády, střechy, vrata či okna na svých nemovitostech, a to pod nekompromisním diktátem památkářů města či kraje. Příspěvek města na opravy domů na náměstí činil pouze zlomek skutečné ceny oprav.

Myslím si, že občané, kteří žijí ve výše uvedených lokalitách si zaslouží, aby město přihlíželo k jejich zásluhám o zkulturnění samotného centra města, nehledě na investování nemalých finančních prostředků.

Proto považuji zdražování rezidentních karet, omezování počtu vydaných parkovacích karet, rušení domovních parkovacích karet a naproti tomu zvýhodňování minoritní skupinky lidí, kteří ovšem mají politickou moc, za amorální. Zvlášť zarážející je zrušení víkendového parkování zdarma. Když obyvatelům žijících na náměstí přijede na víkend návštěva, tak jim nezbyde nic jiného, než aby zaplatili parkovné. Například v Č. Budějovicích je víkendové parkování zdarma, tedy kromě historického centra, ale s tím snad nebude nikdo Vimperk srovnávat. Ano, parkovné mohou platit turisté, ale v rámci propagace našeho města mi to připadá kontraproduktivní.

Jaký přínos má tato šikana obyvatel? Kolik peněz tím městská kasa získá? Já si dovolím odhadnout zisk na desítky tisíc korun! A pak je tu rozhodnutí koaličních zastupitelů, kteří bez mrknutí oka na posledním zastupitelstvu schválili uvolnit 15 milionů korun na vytvoření projektu rekonstrukce Steinbrenerových domů, jehož realizace bude stát okolo 200 milionů korun, což jsou 2/3ročního rozpočtu města Vimperk. Názor ať si vážený čtenář udělá sám! Závěrem si dovolím připomenout znění slibu zastupitele, který jsme složili při nástupu do funkce:

“Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.”

Nějak plnění slibu, zejména vykonávání funkce v zájmu občanů města Vimperk, v počínání současných koaličních zastupitelů města, nevidím.

Tak zase někdy jindy.

Ing. Milan Pešek
zastupitel města