vimperk

Proč je Vimperk přitažlivým městem pro byznys??

Podle ceněného srovnávacího průzkumu Město pro byznys, jehož vyhlašovatelem je týdeník Ekonom, se umístil, jak už jsme informovali, na třetím místě v Jihočeském kraji pro rok 2012 Vimperk.

 

Hodnoceno je 227 měst a městských částí Prahy, přičemž do průzkumu se také zapojilo dest tisíc podnikatelů. Města jsou sledována na základě 50 kritérií rozdělených do dvou oblastí. V první oblasti nazvané Podnikatelské prostředí zahrnující jednu polovinu kritérií se Vimperk umístil na druhém místě. V hodnocení přístupu veřejné správy patří podle hodnocení projektu Vimperku desáté místo ze sedmnácti jihočeských měst.

 

My vám nyní přinášíme přehled, proč se dostal Vimperk dostal na krásné třetí místo a díky čemu se nedostal ještě výše.

 

 

Umístění Vimperka mezi jednotlivými jihočeskými městy v jednotlivých kritériích:

 

 

1. místo

• stabilita krajiny (poměr ekologicky pozitivně využívaných ploch k negativním; pozitivně hodnocené plochy – zahrady, travní porosty, lesy a vodní plochy; negativně hodnocené plochy – orná půda, zastavěná plocha, ostatní plocha); údaj je za celé ORP

• cena stavebních pozemků (průměrné kupní ceny stavebních pozemků v Kč/m2); kritérium se vypočítává dle velikosti města v příslušném okresu 

• cena bytů (průměrné ceny bytů v Kč/m2); kritérium se vypočítává dle velikosti města v příslušném okresu

• dostupnost pozemků a prostorů pro podnikání (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

• test elektronické komunikace (rychlost a kvalita odpovědi); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

 

 

2. místo

• podíl malých a středních firem v místním podnikatelském prostředí (podíl firem s více než 50 zaměstnanci); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe

• cena za odvoz odpadu (výše ročního poplatku za svoz odpadu pro právnické osoby při frekvenci svozu jednou týdně); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

• znečištění ovzduší (součet měrných emisí za tuhé emise, SO2, NOx a CO v t/km2); údaj je za celý okres; údaj je za ORP

• počet strážníků (počet úvazků strážníků zajišťujících pořádek); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

• služby a otevřenost městského (turistického) informačního centra; údaj se vztahuje k hodnocenému městu

• rozšířenost korupčního prostředí (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

 

 

3. místo

• vývoj počtu ekonomických subjektů (meziroční rozdíl počtu ekonomických subjektů); údaj je za celé ORP; čím vyšší změna, tím je město hodnoceno lépe

• nezaměstnanost (míra registrované nezaměstnanosti); údaj je za celé ORP; čím nižší nezaměstnanost, tím je město hodnoceno lépe

• věk nezaměstnaných (podíl osob ve věku do 24 let z celkového počtu nezaměstnaných); údaj je za celé ORP; čím vyšší je zastoupení osob ve věku do 24 let, tím je město hodnoceno lépe

• dlouhodobá nezaměstnanost (podíl osob s délkou evidence nad 1 rok z celkového počtu nezaměstnaných); údaj je za celé ORP; čím nižší je mezi nezaměstnanými podíl evidovaných déle než 1 rok na pracovním úřadě, tím je město lépe hodnoceno

• kapitálové výdaje (výše uznatelných nákladů dotací z EU přepočtená na počet obyvatel); údaj se vztahuje k hodnocenému městu • podíl kapitálových výdajů obce; údaj se vztahuje k hodnocenému městu

 

 

4. místo

• podíl podnikatelů (podíl podnikajících fyzických osob v ekonomicky aktivním obyvatelstvu); údaj je za celou ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe

• počet lékařů (počet registrovaných pacientů na jednoho lékaře); údaj je za celé ORP

• dopravní dostupnost (silniční a dálniční síť) (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

• počet žáků ve třídě na ZŠ; údaj je za celé ORP

 

 

5. místo

 

 

6. místo

• průměrný měsíční plat; údaj se vztahuje k okresu; čím nižší jsou platy, tím lépe je město hodnoceno (data dodala společnost Profesia, provozovatel portálu platy.cz)  – 6.-7.místo

• úspěšnost získávaní dotací (výše uznatelných nákladů dotací z EU přepočtená na počet obyvatel); údaj se vztahuje k hodnocenému městu • podíl kapitálových výdajů obce; údaj se vztahuje k hodnocenému městu

 

 

7. místo

• podpora webových stránek (podpora webových stránek z pohledu podnikatelů); hodnocena je jednoduchost a přehlednost; při hodnocení se zohledňuje samostatná sekce pro podnikatele již na domovské internetové stránce obce, odkaz na formuláře z domovské stránky, počet formulářů a to, zda jsou formuláře uloženy ve formátu DOC nebo PDF; do kritéria podpory webových stránek se hodnotí i umístění a rozsah katalogu místních firem, údaj se vztahuje k hodnocenému městu

• poplatek za rekreační pobyt v penzionu (poplatek za rekreační pobyt – ubytování v penzionu na osobu a den; ubytovaná osoba + využité lůžko); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

• poplatek ze vstupného (poplatek ze vstupného na komerční, sportovní, kulturní a jiné akce); údaj se vztahuje k hodnocenému městu – 7.8.místo

 

 

8. místo

• dluhová služba / běžné příjmy; údaj se vztahuje k hodnocenému městu dluhová služba / běžné příjmy (data dodala společnost Czech Credit Bureau)

 

 

9. místo

• počet firem (počet právnických osob na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe

• konkurence v regionu (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

• změna počtu obyvatel (celkový přírůstek obyvatel za rok vztažený na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší je přírůstek obyvatelstva, tím lépe je město hodnoceno

• úřední hodiny (úřední hodiny MěÚ); údaj se vztahuje k hodnocenému městu; pokud je počet úředních hodin živnostenského odboru vyšší nežli počet úředních hodin pro celý úřad, započítávají se úřední hodiny živnostenského odboru; při hodnocení se zohledňuje i výzva domluvit si schůzku telefonicky mimo úřední hodiny – 9.-10.místo

• daň z nemovitostí pro podnikatele (místní koeficient dle novely zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí a výpočet daně z nemovitosti pro jednopodlažní prodejnu o rozloze 100 m2 umístěné v nejdražší části obce/města); údaj se vztahuje k hodnocenému městu – 9.-10.místo

 

 

10. místo

• objem dotací na veřejnou dopravu (roční objem výdajů ze strany obce na veřejnou dopravu – objem vlastních výdajů je v rámci pořádníku ohodnocen dvojnásobkem této sumy); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

• spokojenost s přístupem radnice (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu – 10.-11.místo

 

 

11.místo

• poplatek za předzahrádku (poplatek za užívání veřejného prostoru – stánek k prodejním účelům, nejdražší lokalita, krátkodobé umístění); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

• odborná kompetence úředníků (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

• přehlednost webových stránek úřadu (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

 

 

12.místo

• vzdálenost k dálnici či k rychlostní komunikaci; údaj se vztahuje jen k hodnocenému městu

 

 

13.místo

• rozsah a kvalita sítě dodavatelů/poskytovatelů služeb (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu   – 13.-14. místo

• poplatek za stánek (poplatek za užívání veřejného prostoru – stánek k prodejním účelům, nejdražší lokalita, krátkodobé umístění); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

 

 

14.místo

• počet učňů a středoškolských studentů odborného vzdělávání (podíl učňů a studentů k počtu obyvatel); údaj je za celé ORP

• rychlost vyřizování agendy (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

• výše daně z nemovitosti (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu -14.-15.místo

 

15.místo

• cena vodného a stočného (součet cen vodného a stočného za m3 včetně DPH); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

• kupní síla spotřebitelů (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

• likvidita; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost Czech Credit Bureau)

• vstřícnost a ochota úředníků (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu – 15.-16.místo

 

 

16.místo

• konkurence na pracovním trhu (počet uchazečů na 1 volné místo – dosažitelných); údaj je za celé ORP; čím vyšší je počet uchazečů na jedno pracovní místo, tím lépe je město hodnoceno

• dostupnost pracovní síly (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

• hospodaření radnice; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost Czech Credit Bureau)

• rozsah úředních hodin (dostupnost úředníků) (vyhodnocení na základě průzkumu mezi podnikateli); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

 

17.místo

 

 

Pozn.: ORP – obec s rozšířenou působností

 

 

(red)