Zastupitelstvo schválilo omezení prodejních ploch

Zastupitelé schválili  omezení komerčních a prodejních ploch

Na posledním letošním jednání zastupitelstva města se ve středu 12. prosince sešlo 19 zastupitelů (2 byli omluveni) a podle očekávání, vzhledem k projednávání návrhu zadání nového Územního plánu města, i několik desítek občanů.

 

Mezi přítomnými byli zástupci nové vzniklé sušické občanské iniciativy podporující zamezení záměru výstavby centra obchodu a služeb v bývalém areálu Sola, předseda ZKD Sušice Ing. Roman Bruzl, zástupci zpracovatele ÚP za studio AF–CITYPLAN, spol. s r. o., Praha, za investora záměru předseda představenstva Solodooru a. s.  Martin Dozrál a další.

K připomínkování návrhu ÚP byla vyzvána také veřejnost; jak uvedl Ing. Špirk z odboru výstavby a územního plánování, na úřad přišlo více než 100 připomínek, které byly postupně zpracovány a posouzeny, zhruba tři desítky jich byly zapracovány do návrhu.

 

Podle očekávání se diskuse rozvíjela ve smyslu argumentace pro a proti plánovanému záměru výstavby. Ohledně celé kauzy proběhlo v tisku i v internetových a televizních médiích několik prezentací a vyjádření, argumenty na obou stranách vyzněly zhruba v poměru 50:50 pro i proti záměru. Záleželo tedy na zastupitelích, jak na včerejším zasedání rozhodnou a tím v podstatě určí směr vývoje města v této oblasti.

 

Zastupitel Ing. Tomáš Zelený ještě před diskusí navrhl, aby zastupitelé do návrhu územního plánu zapracovali regulativ omezující výstavbu maloobchodních prodejen a nákupních center s prodejní plochou nad 1 000 m2.

Po téměř dvouhodinové debatě, která byla místy vyhrocená až do směru osobních útoků, ale zejména apelovala na alespoň částečné zachování připomínky tradice sirkařství v Sušici a zároveň podporu místních podnikatelů ve smyslu zabránit jejich ohrožení dalšími obchodními řetězci, přistoupili zastupitelé k jmenovitému hlasování (na návrh Ing. M. Stárkové) o zařazení regulativu do zadání ÚP.

 

PRO zařazení plošného regulativního opatření, které spočívá ve vyloučení výstavby maloobchodních prodejen a nákupních center s velikostí zastavěné plochy nad 1 000m2 v jedné lokalitě, a to na celém správním území města Sušice hlasovali: Ing. Macháček, Ing. Staněk, Ing. Zelený, MUDr. Nová, Mgr. Kříž, I. Vítovcová, Ing. Marešová, Mgr. Naglmüllerová, V. Fornousová, D. Čámský, F. Kůs, Mgr. Kudová, Mgr. Řezníčková, PhDr. Szvitková, Ing. Stárková.

PROTI hlasovali – Bc. Mottl, Ing. Zezula

ZDRŽELI SE – M. Malina, J. Hlaváček.

 

Návrh o zařazení plošné regulace byl tedy 15 hlasy přijat  a následně zastupitelé odhlasovali zpracování konečného návrhu zadání ÚP  a jeho předání zpracovateli.

 

Diskuse kolem zvýšení ceny vodného a stočného na příští rok vyústila v návrh starosty města na zorganizování pracovních jednání, kde bude detailně probrána jednal tvorba ceny vody a dále tepelné hospodaření města a ceny tepla. Zastupitelstvo vzalo na vědomí cenu vodného a stočného pro příští rok podle jednotlivých typů vodoměrů. Cena vody se ve finále zvýší o 4,9 %, což je o 2,80 Kč na konečných 59,91 Kč (při 15 % DPH).

 

Na posledním letošním jednání zastupitelů byla odsouhlasena změna pravidel pro poskytování finančních prostředků z grantového systému města, a to ve smyslu zařazení předpokládaných příjmů (vstupné, startovné) z akcí do žádostí a vyúčtování příspěvků.

 

Mimo rozpočtová opatření byl, v návaznosti na listopadové pracovní jednání, schválen i rozpočet města na příští rok, rozpočtový výhled na roky 2014-15 a zřizovací listina pro nově vznikající příspěvkovou organizaci Sportoviště města Sušice.

 

Nesouhlas se zvýšením poplatků za odpady vyjádřila při hlasování většina zastupitelů, proto cena zůstává i pro následující rok 500 Kč / osobu / rok, ačkoliv město část nákladů na sběr, svoz a třídění komunálního odpadu doplácí ze svého rozpočtu. K tomu byla odhlasována nová Obecně závazná vyhláška města, která výši poplatku upravuje.
Finanční výbor navrhoval zvýšení poplatku na 550 Kč / osobu / rok, ale pro tento návrh zvedlo ruku jen 5 zastupitelů. Možnost zvýšení poplatku dává městům a obcím novela zákona platná od července, která posouvá hranici až na 1 000 Kč. Při debatě o vyhlášce a poplatcích mj. vyplynulo, že za tento poplatek dluží městu 477 lidí. Z toho je ale většina (313) hlášená trvalým pobytem na radnici, takže ačkoliv nástroje k vymáhání zaplacení existují, je to záležitost poměrně obtížná.

 

(kopa)