cais

Vážená paní Janásková…

Obdrželi jsme do redakce dva dopisy. Dopis paní Janáskové, který jsme zveřejnili 21. dubna 2016, a dopis pana Václava Rendla za firmu Starnet. 

 

Na základě těchto dopisů jsme včera zaslali starostce paní Jaroslavě Martanové a místostarostovi Jiřímu Caisovi dva dotazy. 

 

 

Zdá se Vám přípustné, aby místostarosta Vimperka čelil takovýmto obviněním?

Pokud by nevyvodil osobní důsledky místostarosta, vyvodí je starostka?

 


Poprosili jsme je o odpovědi do dnešní 18 hodiny. Bohužel bez odezvy. Zveřejňujeme tímto již zmíněný dopis paní Janáskové a nově dopis pana Rendla za firmu Starnet.

 

Obrázek si již udělejte sami. 

 

 

 


 

 

 

Vážená paní Janásková,

 

chtěl bych tímto za firmu STARNET, s.r.o. reagovat na Váš otevřený dopis týkající se internetových sítí ve městě Vimperk adresovaný panu místostarostovi.

 

 

V první řadě se musím ohradit proti tvrzení pana místostarosty, které ve svém dopise také zmiňujete, že by firma STARNET, s.r.o. měla na městském majetku nějaké sítě bez řádného povolení. Potvrzuji tímto, že STARNET, s.r.o. žádné datové sítě bez řádného povolení nebuduje a postupuje obecně v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami města. Ve městě byly v minulosti realizovány jednoduché bezdrátové klientské přípojky, ale některé byly později na základě výzvy Městské správy domů s.r.o. odstraněny, takže z naší strany nedochází k žádnému jednání, které by se neshodovalo se zájmy a nařízeními města Vimperk (konkrétně s Pravidly pro umístění zařízení pro poskytování internetového připojení na objektech ve vlastnictví města Vimperk platnými od 15.9. 2011).

 

 

Situace je nyní taková, že STARNET, s.r.o. má zájem na vybudování kvalitní internetové infrastruktury pro obyvatele města Vimperk. Reagujeme tak na neustále vzrůstající poptávku po vysokorychlostním internetovém připojení od STARNET, s.r.o. v této oblasti a chtěli bychom obyvatelům poskytovat moderní služby na námi vybudovaných optických i bezdrátových sítích. Za tímto účelem jsme již také několikrát žádali o příslušná povolení na výstavbu potřebné technologie (nadzemní i podzemní kabely s optickými vlákny), ale ani v jednom případě nám nebylo vyhověno.

 

 

Abych byl konkrétnější, jednalo se například o usnesení Rady města Vimperk č. 1259 ze dne 23. 11. 2015, kdy nám byla zamítnuta žádost o uložení podzemního optického vedení na základě toho, že o tu samou věc žádala ve stejném období ještě další firma podnikající ve stejném oboru. Dovoluji si k tomu říct, že realizace stejného projektu více subjekty pro nás není a nikdy nebyla překážkou.

 

 

Považujeme za správné, aby ve Vimperku fungovalo zdravé tržní prostředí, v němž se může každý člověk svobodně rozhodnout, jaké služby a od jaké firmy bude používat. Naopak se nám nezdá jako správná ta myšlenka, že by právo poskytovat telekomunikační služby na nějakém místě mělo být omezeno výběrem jednoho poskytovatele (viz zdůvodnění přijatého usnesení Rady města Vimperk č. 1259 ze dne 23. 12. 2015).

 

 

V dalších případech nám nebylo umožněno realizovat vnitřní kabeláž v domech, kde jsme chtěli připojit naše klienty, a to i přesto, že jsme splnili veškeré podmínky dle směrnice “Pravidla pro umístění zařízení pro poskytování internetového připojení na objektech ve vlastnictví města Vimperk” včetně našeho akceptování stanovené výše poplatku za umístění zařízení na střeše domu. V těchto případech nám ale byly ze strany Městské správy domů s.r.o. zamítnuty veškeré technicky přípustné možnosti zavedení kabelu ze střechy domu do jeho vnitřní části.

 

 

Za STARNET, s.r.o. mohu otevřeně říct, že v případě, kdy by nám správa města Vimperk dala potřebná povolení, jsme připraveni zcela na naše náklady vybudovat stejně jako v jiných městech České republiky kompletní moderní internetovou síť, která je pak i zárukou kvalitně poskytovaných služeb, ať už se jedná o samotné internetové připojení, digitální televizi nebo třeba kamerové systémy. Zároveň jsme připraveni jednat v souladu s předem domluvenými požadavky města Vimperk a v zájmu jeho obyvatel.

 

 

 

Děkuji Vám za pozornost.

 

Za STARNET, s.r.o.

 

Václav Rendl

 

výstavba internetových sítí

 

 

 

 


 

 

 

Pravidla a předpisy neplatí pro představitele města?

 

 

Z důvodu hromadících se dotazů na podivné monopolní podnikání v oblasti internetových služeb na sídlišti ve Vimperku, jsem se o něj začala v lednu 2016 zajímat. Tyto služby provozuje v našem městě více firem. K mému velkému překvapení jsem zjistila, že firma IT Profi, která má zřejmě na sídlišti největší díl takto poskytovaných služeb, nemá a nebo minimálně po dobu tří let – od roku 2013 do konce února 2016 – neměla povolení státní správy ke zřízení Nadzemního komunikačního vedení elektronických sítí na pozemcích města. Tato firma je navíc Městem prezentována jako jeden z oficiálních provozovatelů těchto služeb.

 

Pana místostarosty jsem se na to osobně i písemně dotazovala. Na moje otázky nijak nereagoval. Jak je možné, že majitel firmy, který je zároveň místostarostou a představitelem vedení města, ignoruje pravidla a předpisy? Navíc ke svému podnikání využívá městský majetek bez příslušných povolení a bez uzardění se řadí k ostatním firmám, která tato povolení nejen mají, ale navíc i zaplatily s ním související poplatky, např. věcné břemeno. Na tyto dotazy jsem dodnes nedostala žádnou odpověď.

 

Ostatním zájemcům, kteří by podle svých prezentací byli schopni tyto služby poskytovat stejně nebo možná i levněji a kvalitněji, byl přístup na sídliště odmítnut.

 

Nemám jinou možnost, než položit své otázky formou tohoto otevřeného dopisu znovu. Doufám, že si pan místostarosta najde čas reagovat a vyvrátí nám všem pocit, že Vimperk  je Kocourkov, kde pravidla neplatí pro všechny stejně.

 

Děkuji za odpověď.

ŠÁRKA JANÁSKOVÁ

 

Pozn.: Dopis, který jsem panu místostarostvi zaslala, je zveřejněn v internetové verzi Vimperských novin.

 

 


 

 

 

Vážený pane místostarosto,

 

 

v souvislosti s naším posledním koaličním jednáním si Vás dovoluji informovat o svém stanovisku ohledně Vašich nepovolených instalací na sídlišti.

 

Podle vyjádření Stavebního odboru, které máte k dispozici, Vám bylo dne 30. 7. 2015 odesláno Oznámení o pokračování řízení o odstranění nepovolené stavby. Toto řízení podle čísla jednacího běželo již od roku 2013.

 

Podle dalších informací, které mám, jste byl k odstranění stavby definitivně vyzván v únoru 2016. Považuji tedy vysvětlení Vašeho tvrzení, že jste své instalace odstranil, cituji „již před několika měsíci“ za zavádějící. Podle Oznámení o pokračování řízení o odstranění stavby byly Vaše instalace prověřovány již od roku 2013, takže jste je měl odstranit mnohem dříve, než před několika měsíci. Mám za to, že pokud jste tak po celá léta neučinil, čekal jste s jejich odstraněním nejzažší možnou dobu, tedy do poloviny února 2016, kdy jste byl definitivně vyzván, abyste je odstranil. Toto své přesvědčení nezměním, dokud nebudu relevatními doklady přesvědčena, že tomu bylo jinak.

 

Stejně tak považuji za závadějící tvrzení, že jste za tyto své instalace nemusel nic platit. To Vaše tvrzení totiž neodpovídá výkladu Zákona 127/2005 Sb. Podle něj jste měl být od počátku svého podnikání povinen uhradit v této věci věcné břemeno. Podle par. 104 odst. 2 musí město s podnikatelem, který instaluje telekomunikační vedení (tím se rozumí drátové, kabelové nebo bezdrátové vedení, včetně souvisejícího elektronického komunikačního zařízení, postavené nad zemí, vně nebo uvnitř budov), uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. Není-li tomu tak, pak podle odst. 4 rozhodne o neuzavření smlouvy o zřízení věcného břemene vyvlastňovací úřad. To se ale má dít jen tehdy, jsou-li nevyjasněné majetkové poměry domů, kterých se instalace podnikatele týká apod.

 

 

Vzhledem k těmto skutečnostem považuji za nezbytné, abyste nám všem, tedy mě i celému koaličnímu uskupení, dodal k náhlednutí následující dokumenty:

 

        výzvu k odstranění stavby, na základě které jste své instalace odstranil.

        rozhodnutí o neuvalení věcného břemene na Vámi provozovanou telekomunikační síť.

        přesný plán na jakém území Vimperka IT Profi  s.r.o. internet poskytuje.

        souhlasné vyjádření Telekomunikačního úřadu a příslušná povolení Stavebního úřadu Města Vimperk ke všem těmto instalacím.

        smlouvu mezi Městskou správou domů a IT Profi, s.r.o. o vyčíslení výše poplatku za zřízení telekomunikační sítě na domech, kde je nyní provozuje, a datum, od kterého je tento poplatek hrazen.

 

 

Od města žádám vyjádření ke skutečnosti, že instalace na objekty v majetku Města nemusí být ve vztahu k podnikatelským subjektům zatížena věcným břemenem a vysvětlení proč tomu tak obecně ve Vimperku není.

 

Proti vyjádření, že i ostatní podnikatelské subjekty, konkrétně Starnet, mají své instalace na městském majetku bez příslušných povolení, se chci důrazně ohradit a žádám vysvětlení, proč tedy takovou situaci vedení města promptně, konkrétně Vy jako odborník v oblasti IT, ve spolupráci s Městskou správou domů a Stavebním úřadem neřešíte. Navíc by bylo dobré tato tvrzení relevantně doložit.

 

Nechci být součástí koalice, která podobné jednání toleruje, neřeší a nestaví se k němu čelem. Rozhodně si nepřeji zachování „klidu pro práci“ nebo udržení koaličního uskupení za cenu, že bude podobné jednání jiných firem námi všemi tolerováno, záměrně přehlíženo a dokonce považováno za relevantní protiargument, který má sloužit jako obhajoba Vašeho stejně pochybného jednání.

 

V nejbližších dnech očekávám Vaše vyjádření, jak budete tuto situaci řešit, stejně jako předložení výše uvedených dokumentů. Máte-li všechno v pořádku již několik měsíců, jak sám tvrdíte, jistě nebude problém, abyste výše požadovaná potvrzení a vyjádření v řádu dnů předložil.

 

Pokud budete tyto mé požadavky považovat za osobní útok proti sobě, pak si vážně nerozumíme v náhledu na povinnosti a úlohu veřejného činitele. Jsem přesvědčena o tom, že kdybychom tyto nesrovnalosti v jednání představitelů města tolerovali, nebo dokonce kryli, dopouštíme se poškození vážnosti úřadu vedení města. Tím dobrovolně snižujeme nároky, které bychom měli na jeho představitele, tedy i na Vás, vzhledem k vážnosti Vašeho úřadu klást.

 

K vyjasnění naší vzájemné pozice: Z tohoto posledně uvedeného důvodu jsem rozhodnutá, že nedostane-li se mi pravdivého a úplného vysvětlení výše položených otázek, tento dopis zveřejním a opustím naše koaliční uskupení. Doufám, že chápete, že to nejsem já, kdo svým jednáním ohrožuje soudržnost naší koalice. Je to Vaše jednání, které je skutečným důvodem pro tento náš spor. Jako představitel města, kterým jsem stejně jako Vy, se nemohu ztotožnit s tím, abychom ho tolerovali a bez povšimnutí přešli. Osud koalice máte tedy od počátku v rukou Vy. Dejte své věci skutečně a úplně do pořádku, pravdivě mne o svém postupu prostřednictvím předložení relevantních dokladů informujte a dojde mezi námi ke smíru, na který tolik apelujete.

 

 

S pozdravem

MVDr. Šárka Janásková

Ve Vimperku, 14. 3. 2016

Na vědomí: Ing. Jaroslava Martanová, ostatní členové koalice

 

 

    {jcomments off} 

 

 

 


 

Pokud chcete připojit svůj názor, pohled či  komentář – pošlete jej na info@sumava.eu